phone mobile heart Cestovní kanceláří ITAKA Cestovní kanceláří ITAKA Flag of Belarus airplane
>Nuostatai>

Paslaugų teikimo sąlygos

Paslaugų teikimo sąlygos

TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS


 1. BENDROSIOS SĄLYGOS
  1. UAB „Itaka Lietuva“, toliau vadinamos „kelionių organizatoriumi“, tikslas – užtikrinti turistui optimalias poilsio sąlygas turistinės kelionės metu. Šioje turizmo paslaugų teikimo sutartyje, kuri sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymu bei Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymu, apibrėžtos turisto ir kelionių organizatoriaus teisės bei pareigos. Šioje sutartyje turistas – fizinis asmuo, kuris su kelionės organizatoriumi sudaro turizmo paslaugų teikimo sutartį (toliau – „sutartis“) (sutartį pasirašęs asmuo), arba bet kuris kitas fizinis asmuo, kurio vardu sutartį pasirašęs asmuo perka turistinę kelionę (toliau – „kelionė“) ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartį (kiti naudos gavėjai), arba bet kuris asmuo, kuriam sutartį pasirašęs asmuo ar bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į kelionę.
 2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
    A. TURISTAS
  1. Turistas įsipareigoja:
   1. Laiku sumokėti už kelionę šioje sutartyje nustatyta tvarka. Turistas (pirmas rezervacijos patvirtinime / kelionės dokumentuose minėtas asmuo arba mokėtojas) privalo sumokėti visą kelionės kainą už visus rezervacijos patvirtinime / kelionės dokumentuose minėtus asmenis.
   2. Pateikti visą informaciją bei dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį, atvykti laiku į pirminę bei kelionės vadovo (jei kelionės vadovo paslauga numatyta sutartyje) nurodytas išvykimo vietas, taip pat tarpines, laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo, laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo. Keliaudamas lėktuvu turistas privalo iš atstovo ar viešbučio skelbimų lentos gauti informaciją apie organizuojamas keliones ir grįžtamosios kelionės datą, įskaitant grįžtamojo skrydžio laiko pakeitimus išvykimo iš šalies metu galiojančio laiko atžvilgiu. Grįžimo grafiką būtina patvirtinti likus 24 valandoms iki planuojamo išvykimo į šalį laiko pas vietinį kelionių organizatoriaus atstovą arba naudojantis viešbutyje esančia informacine lenta, arba interneto svetaine www.itaka.lt. Kelionių reguliariuoju/užsakomuoju skrydžiu atveju turistas privalo laikytis skrydžių atkarpų, apie kurias jam praneša kelionių organizatorius, patvirtinimo taisyklių. Jeigu patvirtinimas negaunamas, tai reiškia, kad transportą vykdančios oro linijos turi teisę priskirti rezervuotas vietas kitiems asmenims. Esant 7.1.8. punkte atvejui, pateikti informaciją raštu iš anksto. Keleivių ir bagažų vežimo lėktuvu sąlygos pateikiamos interneto svetainėje www.itaka.lt skiltyje „oro linijos“. Reikia atkreipti dėmesį, kad nėščios moterys prieš kelionę lėktuvu turėtų pasikonsultuoti su gydytoju. Saugumo sumetimais moterys nuo 26 iki 34 nėštumo savaitės pabaigos (daugiavaisio nėštumo atveju nuo 20 iki 28 savaitės pabaigos) privalo pateikti vežėjui gydytojo pažymą anglų kalba, kad nėra jokių kontraindikacijų skristi. Nėščiosioms po 34 nėštumo savaitės (daugiavaisio nėštumo atveju po 28 savaitės) vežėjas gali neleisti skristi. Galutinį sprendimą dėl leidimo skristi nėščiai moteriai priima lėktuvo kapitonas.
   3. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
  2. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
  3. Rezervaciją gali atlikti ne jaunesnis nei 18 metų veiksnus asmuo, kiti asmenys, turintys teise pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jeigu sutartį sudaro nepilnametis asmuo, turintis ne mažiau nei 14 metų, reikalingas raštiškas vieno iš tėvų arba rūpintojų sutikimas su notaro patvirtintais vieno iš tėvų arba rūpintojų parašais (jeigu nepilnametis asmuo vyksta be tėvų ar rūpintojų arba su lydinčiu asmeniu). Jeigu sutartį sudaro emancipuotas nepilnametis, reikalinga įsiteisėjusio teismo sprendimo patvirtinta kopija.
  4. Rekomenduojama, kad turistas, rezervuojantis kelionę, susisiektų su kelionių organizatoriumi (tiesiogiai arba su tarpininku, per kurį buvo atlikta rezervacija kelionių organizatoriaus organizuojamai išvykai) likus 24 valandoms iki planuojamos išvažiavimo/skrydžio iš šalies datos, siekiant patvirtinti skrydžių / kelionės grafiką.
   • B. KELIONIŲ ORGANIZATORIUS
  5. Kelionių organizatorius įsipareigoja:
   1. Organizuoti turistui(-ams) kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba, jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo atlikti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Katalogas arba kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas.
   2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 3 d. iki kelionės pradžios. Minimalus turistų skaičius kelionei autobusu yra 50 asmenų, o kelionėms lėktuvu – 220 asmenų.
   3. Iki sutarties pasirašymo įteikti turistui rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie tai, kur vykstama, kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo vietas, datas ir laiką bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas vykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančiosios valstybės taisykles), maitinimą, valstybių, į kurias vykstama, pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimus, laiką, per kurį gaunamos vizos, sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, likusios sumos mokėjimo grafiką.
   4. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančiosios šalies taisykles, nenurodant konkretus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo privalo informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat privalo suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo.
   5. Prieš kelionę rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus), kelionių organizatoriaus vietinio atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ar vietinių kelionių pardavimo agentų, į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius, jei tokių kelionių pardavimo agentų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir (ar) kelionių pardavimo agentu, informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką, informaciją apie neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
   6. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui.
   7. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje) organizuotos turistinės kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje neskelbiamos ar organizuotos turistinės kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
   8. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, užtikrinti, kad, be kelionės vadovo, šią turistų grupę papildomai lydėtų dar vienas pilnametis asmuo.
   9. Po sutarties sudarymo paaiškėjus, kad prievolių įvykdymo užtikrinimas baigiasi anksčiau, negu prasideda turistinė kelionė, iki kelionės pradžios raštu (paštu, faksu, el. paštu, trumpąja žinute ar kelionės organizatoriaus interneto svetainėje adresu www.itaka.lt) informuoti turistą apie naują prievolių įvykdymo užtikrinimą, nurodant naują prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento numerį, jo galiojimo terminą ir jį išdavusios draudimo ar finansų įstaigos rekvizitus ir kontaktinius duomenis.
 3. KELIONĖS KAINA, MOKĖJIMO SĄLYGOS, PASAI IR VIZOS, SKIEPAI
  1. Visos kainos, tai sutartyje nustatytos kainos. Į kelionės kainą neįeina paso, vizos, apsauginių skiepų, papildomų draudimų įsigijimo kaina, o turistas pats privalo jais pasirūpinti. Kiekvienas turistas, išvykdamas už Europos Sąjungos ribų, privalo turėti galiojantį pasą (mažiausiai 6 mėnesiai nuo sugrįžimo į Lietuvą datos). Vykstant į Europos Sąjungos šalis reikalinga asmens tapatybės kortelė arba pasas. Šis reikalavimas taip pat taikomas vaikams iki 2 metų amžiaus. Asmenims, turintiems laikiną arba diplomatinį pasą, kelionių organizatorius rekomenduoja prieš atliekant rezervaciją susisiekti su paskirties šalies diplomatine atstovybe, atsižvelgiant į galimus formalius apribojimus, susijusius su tokiu pasu. Kelionės kaina nustatoma pagal galiojančius tarifus, kainas, mokesčius ir valiutų kursus.
  2. Avansą sudaro 30 % kelionės sumos. Avansas sumokamas į kelionių organizatoriaus arba tarpininko, per kurį buvo pateikta rezervacija kelionių organizatoriaus organizuojamai išvykai, kasą arba į kelionių organizatoriaus nurodytą sąskaitą per 24 valandas nuo rezervacijos pateikimo. Mokestis už kelionę, atėmus galimą anksčiau sumokėtą avansą, turi būti sumokėtas kelionių organizatoriui arba tarpininkui, per kurį buvo pateikta rezervacija kelionių organizatoriaus organizuojamai išvykai arba į kelionių organizatoriaus nurodytą banko sąskaitą likus 30 dienų iki išvykimo. Jeigu rezervacija atliekama likus mažiau nei 30 dienų iki išvykimo, tai visą sumą už kelionę reikia sumokėti per 24 valandas nuo rezervacijos pateikimo momento tokiu pat būdu, kaip nurodyta aukščiau. Mokestį už papildomą kelionės anuliavimo išlaidų draudimą būtina sumokėti kartu su avansu arba visa suma, priklausomai nuo kelionės rezervacijos atlikimo dienos. Jeigu rezervacija nėra atliekama asmeniškai, turistas per 24 valandas nuo rezervacijos atlikimo privalo persiųsti faksu arba elektroniniu paštu mokėjimo atlikimo patvirtinimą. Mokėjimo patvirtinimą būtina persiųsti tarpininkui, per kurį buvo pateikta rezervacija į kelionių organizatoriaus organizuojamą išvyką arba elektroninio pašto adresu info@itaka.lt, jeigu rezervacija atlikta interneto svetainėje www.itaka.lt. Jeigu aukščiau minėtos sąlygos nebus įvykdytos, kelionių organizatorius pasilieka teisę panaikinti neapmokėtą rezervaciją. Jeigu rezervacija atliekama likus mažiau nei 14 dienų iki išvykimo, mokėjimas turi būti atliktas tą pačią dieną. Pinigai bus grąžinami tik į nurodytą banko sąskaitą arba pinigų perlaida paštu rezervacijoje nurodytu turisto adresu, pagal asmens, atlikusio rezervaciją, nurodymą (pirmas rezervacijos patvirtinime / kelionės arba mokėtojo dokumentuose minėtas asmuo).
  3. Vykstant į šalis, kuriose yra kitoks klimatas arba žemo lygio sanitarinės sąlygos, būtina iš anksto pasirūpinti profilaktika. Vykstant ypač į Karibų salų regioną, Vidurio ir Pietų Amerikos šalis, Artimųjų Rytų regioną bei Vidurio Afriką ir Aziją rekomenduojame susipažinti su aktualia informacija apie galimus pavojus sveikatai ir su tuo susijusią profilaktiką, kuri pateikiama Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO), Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) internetinėse svetainėse bei Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos internetinėje svetainėje https://keliauk.urm.lt/lt/, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro internetinėje svetainėje http://www.ulac.lt/.
 4. SKRYDIS IR VIEŠBUČIO PARA
  1. Kelionių organizatorius informuoja turistą, kad išvykimo diena yra kelionės pradžios, o grįžimo diena - kelionės pabaigos data. Skrendant lėktuvu pirma ir paskutinė kelionės diena numatyta kelionei, o ne realiam poilsiui. Viešbučio para, t. y. viešbučio paslaugos (pvz. maitinimas), viešbučiuose ir apartamentuose baigiasi 10.00 valandą, o prasideda 14.00–15.00 valandą. Jeigu į paskirties šalį klientas atskrenda naktį, t. y. dieną po viešbučio paslaugų teikimo pradžios datos, kuri nurodyta kelionės dokumente skiltyje „DATA“, Svečiai apgyvendinami jiems atvykus į viešbutį – tai reiškia, kad viešbučio para skaičiuojama nuo dienos, kuri nurodyta kelionės dokumento skiltyje „DATA“, 14.00–15.00 valandos. Viskas įskaičiuota ( angl. All inclusive) paslaugos pradedamos teikti užsiregistravus viešbutyje su sąlyga, kad jau prasidėjusi pirma viešbučio para, o baigiamos teikti išsiregistravus iš viešbučio, bet ne vėliau nei pasibaigus paskutinei viešbučio parai. Tuo atveju, kai grįžtamieji skrydžiai į šalį vyksta pasibaigus paskutinei viešbučio parai, iš kambarių būtina išsikelti iki išsiregistravimo dienos 10.00 valandos. Kruizų laivu atveju, įlaipinimas į laivą prasideda nuo 13.00 val, o kruizui baigiantis, kajutės turi būti atlaisvintos iki 9.00 val.
 5. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS.
  1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą. Turistas turi teisę atsisakyti keisti sutartį.
  2. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų kurso pasikeitimo. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Turistas turi teisę atsisakyti kainos didinimo.
  3. Kelionių organizatorius turi teisę dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, pakeisti sutarties sąlygą. Turistas tokiu atveju gali atsisakyti keisti sutartį tik tada, kai toks pakeitimas turistui padarytų esminę žalą. CK 6.752 str. 2 d.
  4. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 5.1, 5.3. punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties po to, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 5.1 punkto atveju, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 7.2.3 punktas.
  5. Apie visus esminius sutarties sąlygų pakeitimus ir dėl jų įgyvendinimo kylančius įgaliojimus kelionių organizatorius privalo pranešti turistui nedelsiant apie tai gavus informaciją. Turistas, gavęs tokią informaciją, privalo nedelsiant raštu pranešti kelionių organizatoriui (tiesiogiai arba tarpininkui, per kurį buvo atlikta rezervacija Itaka kelionių organizatoriaus organizuojamai išvykai), ar sutinka su siūlomu pakeitimu, ar nutraukia sutartį. Kelionių organizatorius turi teisę anuliuoti kelionę, jeigu rezervaciją atliko mažiau nei 50 asmenų kelionėms autobusu ir 220 kelionėms lėktuvu. Tokiu atveju turistams, kurie atliko rezervaciją, turi būti raštu pranešta apie kelionės atšaukimą ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki planuojamo išvykimo.
  6. Turistas, kuris gavo informaciją apie sutarties sąlygų pakeitimą su jais sutinka, dalyvaudamas kelionėje, ir neturi teisės reikalauti kompensacijos dėl šių pakeitimų.
 6. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS. KELIONĖS KEITIMAS
  1. Bet kuris šios sutarties turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip likus 2 valandoms iki išvykimo kelionėms lėktuvu arba 15 minučių kelionėms autobusu, perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas. Turistas, kuris nori perleisti savo teises į kelionę privalo laikytis šių sutarties 6 dalyje nustatytų teisės į kelionę perleidimo tvarkos ir sąlygų. Pranešti galima kelionės pradžios vietoje (oro uostas kelionėms lėktuvu, pagrindinė susirinkimų vieta kelionėms autobusu).
  2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t. y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios, jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje ir (ar) viešbutyje naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
  3. Sutarties perleidimas turi būti įformintas susitarimu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso reikalavimus, su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs tokį susitarimą, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionių organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą.
  4. Turistas, norėdamas pakeisti įsigytą kelionę, privalo pateikti raštišką pareiškimą. Tokį pareiškimą būtina pateikti tiesiogiai kelionių organizatoriui arba tarpininkui, per kurį buvo sudaryta kelionės sutartis. Turistas, kuris sumokėjęs avansą arba visą sumą už kelionę, nori pakeisti datą, paskirties vietą, viešbutį, kambario tipą, keliaujančius asmenis, ir pan., privalo laikytis šių sutarties 6 dalyje nustatytų kelionės keitimo tvarkos ir sąlygų. Kelionės keitimas pagal šį 6.4 punktą galimas ir galioja tik tuomet, jei tai yra įmanoma, t.y. galimos kitos datos/paskirties vietos/viešbučiai, yra laisvų vietų skrydžiuose, nėra 6.2 punkte numatytų priežasčių, ir pan.
  5. Kelionės keitimo atvejais, apie kuriuos turistas privalo pranešti kelionių organizatoriui likus ne mažiau kaip 40 dienų iki planuojamos išvykimo datos, kelionių organizatorius apmokestina turistą 50 EUR už asmenį kelionės keitimo mokesčiu. Šis mokestis mokamas atliekant kelionės pakeitimus arba nedelsiant atlikus kelionės pakeitimą taip, kad už tam tikrą kelionę visada būtų sumokėtas bent visas avansas.
  6. Kelionės perleidimo atvejais, turistas atlygina kelionės organizatoriui kelionės perleidimo išlaidas, kurios šalių susitarimu ir sutikimu sudaro 50 EUR už asmenį, jei toks perleidimas yra įmanomas. Perleidimas gali įvykti tik tuomet, jeigu perleidimas neprieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms, kaip nurodyta 6.2 punkte ir su sąlyga, kad apie tai bus pranešta kelionių organizatoriui iš anksto prieš išvykstant. Pranešti būtina nedelsiant po to, kai turistas priima sprendimą perleisti savo teises į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui;
  7. Kelionėms, kurios vykdomos reguliariuoju (ne užsakomuoju) skrydžiu, jei perleisti kelionę yra įmanoma pagal 6.2 punktą, o kelionę pakeisti įmanoma su sąlyga, kad tai galima esant kitoms datoms, viešbučiams, laisvoms vietoms skrydžiuose, ir pan., kelionių organizatoriaus priskaičiuotos pakeitimų (data, keliaujantis asmuo ir pan.) išlaidos, kurias turistas privalo ir įsipareigoja sumokėti papildomai prie kitų šioje 6 dalyje nurodytų sumų, priklauso nuo oro vežėjo priskaičiuotų išlaidų. Prieš kelionės pakeitimo ar kelionės perleidimo patvirtinimą turistas privalo susisiekti su kelionių organizatoriumi ir gauti informaciją apie galimas dėl šios priežasties atsiradusias išlaidas (oro vežėjo mokestis už vardo, pavardės, ir kt. keitimą), kurias turistas privalės sumokėti;
  8. Jei kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 6.2 punkte nurodytų priežasčių ar kitų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas nutraukimo mokestį, kurio dydis numatytas 7.1.2 punkte.
  9. Turistui pareikalavus pakeisti įsigytą kelionę pagal sutarties 6.4 punktą (paskirties vietą, kelionės datą ir trukmę ir pan.), ir apie šiuos pakeitimus pranešus kelionių organizatoriui likus mažiau nei 40 dienų iki ankščiau suplanuotos išvykimo datos, turistas tokiu atveju privalo sumokėti kelionių organizatoriui kelionės keitimo mokestį, kurio dydis numatytas 7.1.2 punkte,.
  10. Turistui, kuris pakeičia įsigytą kelionę pagal sutarties 6.4 punktą (išvykimo datą arba paskirties vietą, viešbutį arba keliaujančius asmenis ir pan.) likus ne mažiau nei 40 dienų iki išvykimo dienos, pasirenkant naują (kitą) kelionę galioja tokios kainų sąlygos, kokios galiojo pirminės rezervacijos atlikimo dieną.
 7. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
  1. Turisto teisė atsisakyti sutarties:
   1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.
   2. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t. y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t. y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionės kainos. Šalių susitarimu nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis, priklausomai nuo atsisakymo laiko iki išvykimo dienos, yra:
    • likus ne mažiau nei 40 dienų iki išvykimo dienos – 50 EUR už asmenį,
    • likus nuo 39 iki 31 dienos iki išvykimo dienos – 20 % kelionės kainos,
    • likus nuo 30 iki 21 dienos iki išvykimo dienos – 30 % kelionės kainos,
    • likus nuo 20 iki 14 dienų iki išvykimo dienos – 50 % kelionės kainos,
    • likus nuo 13 iki 8 dienų iki išvykimo dienos – 70 % kelionės kainos,
    • likus nuo 7 iki 2 dienų iki išvykimo dienos – 80 % kelionės kainos,
    • likus 1 dienai ir mažiau iki išvykimo dienos – 90 % kelionės kainos
    Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.
   3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl su juo susijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatoma pagal šios sutarties 7.1.2 punkte pateiktą lentelę, tačiau bet kuriuo atveju, atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistas privalo kuo greičiau nuo šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie sutarties atsisakymą ir pateikti tokias aplinkybes, kaip atsisakymo priežastį, pagrindžiančius dokumentus.
   4. Turistui atsisakius sutarties 7.1.2 ar 7.1.3 punktuose numatytais atvejais, kelionių organizatorius, reikalaudamas turisto atlyginti nuostolius, turistui pageidaujant, privalo pateikti patirtų nuostolių dydį patvirtinančius įrodymus.
   5. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
   6. Apie sutarties atsisakymą turistas privalo pranešti tiesiogiai kelionių organizatoriui arba tarpininkui, su kuriuo buvo sudaryta sutartis.
   7. Jeigu turistas nedalyvauja kelionės pradžioje dėl nuo kelionių organizatoriaus nepriklausomų priežasčių, iš anksto nepranešęs apie sutarties atsisakymą, ir nepranešęs kelionių organizatoriui apie savo ketinimus dėl kelionės, kurios pradžioje nedalyvavo, tai turisto rezervacija šiai kelionei bus atšaukta kelionių organizatoriaus rezervavimo sistemoje praėjus 48 valandoms nuo kelionės, kurioje turistas atsisako dalyvauti, pradžios. Jeigu kelionėje dalyvauti atsisako vienas iš dviejų kartu keliaujančių asmenų, tai antras asmuo, kuris keliaus vienas, privalo dar prieš išvykimą sumokėti papildomą mokestį už vienvietį kambarį (pažintinių kelionių atveju ir tuomet, kai už vienvietį kambarį nesumokama reikiama suma, toks asmuo bus apgyvendintas kartu su kitu tos pačios lyties asmeniu).
   8. Kelionių reguliariuoju skrydžiu (ne užsakomuoju skrydžiu) atvejais, atsisakius sutarties pagal 7.1.2 ir 7.1.3 punktų sąlygas, skrydžių bilietų kaina nėra grąžinama. Kelionių organizatoriaus priskaičiuotos atšaukimo išlaidos, kurias turistas privalo ir įsipareigoja sumokėti, priklauso nuo vežėjo priskaičiuotų išlaidų. Prieš atšaukimo patvirtinimą turistas privalo susisiekti su organizatoriumi ir gauti informaciją apie galimas dėl šios priežasties atsiradusias išlaidas, kurias turistas privalo sumokėti.
  2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties:
   1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
   2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują tokios pat ar geresnės kokybės kelionę (alternatyvią kelionę). Jeigu dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės pasiūlyti alternatyvią kelionę arba turistas pasiūlytos naujos kelionės atsisako, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už neįvykusią kelionę sumokėti pinigai.
   3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę bei atlyginti turistui turtinę žalą. Žala neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 2.5.2. punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos.
   4. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui ir (ar) kelionių pardavimo agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.
 8. KITI PAKEITIMAI
  1. Pateiktas skrydžių laikas ir autobusų vykimo grafikai - tai numatomas laikas, kuris gali būti pakeistas (pavyzdžiui, dėl keleivių saugumo, laikinos tarptautinio oro transporto perkrovos – jeigu keliaujama lėktuvu arba dėl kliūčių kelyje – jeigu keliaujama autobusu, nepalankių oro sąlygų). Jeigu būtina keisti išvykimo datą arba laiką, tai kelionių organizatorius nedelsiant privalo apie tai pranešti turistui.
 9. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ
  1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
   1. dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas turistas (2.1.1.-2.1.2. punktų sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys);
   2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi;
   3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
  2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma, susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu, turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius arba asmuo, kurio pagalba jis naudojasi (9.1 punktas), tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
  3. Jeigu prasidėjus kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, tai jis privalo pasiūlyti turistui tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui ir kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jų atsisakė, kelionių organizatorius, be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
  4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar didelio neatsargumo.
  5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
  6. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą ir tikslumą, išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai:
   1. turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta pakeitimų galimybė;
   2. pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
  7. Kelionių organizatorius neatsako už viešbučių publikacijose, brošiūrose, aplankuose, reklaminiuose lankstinukuose ir pan. pateiktą informaciją, kurią turistas gavo ne iš kelionių organizatoriaus.
 10. DRAUDIMAS
  1. Kelionių organizatorius informuoja, kad galima įsigyti papildomą neįvykusios kelionės draudimą, papildomą kelionės jungties praradimo draudimą, papildomą medicininių išlaidų draudimą, papildomą sveikatos draudimą, papildomą draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, ir kt. Visa informacija apie papildomą draudimą pateikiama interneto svetainėje www.itaka.lt  arba pas tarpininką, kuris siūlo kelionių organizatoriaus organizuojamas keliones.
 11. ORO LINIJŲ ATSAKOMYBĖ
  1. Skrydžiui į paskirties vietą ir atgal taikomos 1999 m. Monrealio konvencijos sąlygos. Skundus dėl bagažo sugadinimo arba apiplėšimo skrydžio metu, būtina teikti raštu užpildant formą Property Irregularity Report (toliau PIR) oro linijų atstovybės adresu per 7 dienas nuo sugadintų daiktų atsiėmimo. Skundus dėl pavėluoto bagažo pristatymo būtina teikti raštu oro linijų atstovybės adresu per 21 dieną nuo bagažo perdavimo keleiviui dienos. PIR formą paprastai galima rasti oro uostuose pranešimo apie prarastą ar sugadintą bagažą vietose, angl. „Lost and found“.
 12. BENDROSIOS SĄLYGOS
  1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas bei kiti teisės aktai ir ši sutartis.
  2. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kartu su pretenzija pateikite kelionės dokumentų ir turizmo paslaugų teikimo sutarties kopijas ir kitus turimus dokumentus ir / ar įrodinėjimo priemones, pagrindžiančias pretenzijos pagrįstumą. Pretenzijas kartu su priedais reikia siųsti registruotu laišku, į UAB „Itaka Lietuva“ biurą Vilniuje. Kelionių organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pareikštas pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami derybomis, o jei nepavyksta susitarti, – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  3. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
  4. Po šios sutarties pasirašymo sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
  5. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų prievolių nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą.
  6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais: po vieną kelionių organizatoriui ir turistui(-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

REKVIZITAI

Kelionių organizatorius
UAB „Itaka Lietuva“
Įmonės kodas 304739881
Ukmergės g. 322
LT-12106, Vilnius
Pažymėjimo Nr. 15250
Tel. +37052005252
www.itaka.lt

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter