phone mobile heart Cestovní kanceláří ITAKA Cestovní kanceláří ITAKA Flag of Belarus airplane
>Jak rezervovat?

OSOBNÍ ÚDAJE:

 1. Správcem osobních údajů shromažďovaných zejména prostřednictvím webových stránek www.itaka.pl (Webové stránky) a mobilní aplikace (Aplikace) je společnost Nowa Itaka sp. z o.o. se sídlem v Opolí 45-072, ul. Reymonta 39, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Opoli, VIII Obchodní divize Národního soudního rejstříku  pod číslem 0000002269, NIP 754-26-86--316, REGON 532179139, základní kapitál ve výši 3.315.000 PLN Kontakt se Správcem: tel. č. 77 5412 202, email info@itaka.pl Správce údajů odpovídá za zabezpečení předávaných osobních údajů a jejich zpracování v souladu se zákonem.
 2. Správce osobních údajů jmenoval inspektora ochrany údajů (IOÚ), kterého lze kontaktovat ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů a výkonu práv uživatelů v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dalšími aktuálně platnými (tj. po celou dobu zpracování určitých údajů) ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.
 4. Účel a rozsah údajů zpracovávaných správcem vyplývá vždy z uzavřené smlouvy, souhlasu uživatele služby nebo mobilní aplikace nebo z ustanovení zákona a je dále upřesněn v důsledku úkonů uživatele.

OBSAH

 1. POKUD SI OD NÁS ZAKOUPÍTE DOVOLENOU NEBO JSTE ÚČASTNÍKEM SKUPINOVÉ DOVOLENÉ
 2. POKUD SI U NÁS ZAKOUPÍTE ZÁJEZD (NAPŘ. POBYT V HOTELU S VLASTNÍM DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM NEBO LETECKOU DOPRAVOU
 3. POKUD POUŽÍVÁTE SLUŽBU REZERVACE PRONÁJMU AUTA
 4. POKUD SE PŘIHLÁSÍTE DO ZÁKAZNICKÉ ZÓNY
 5. POKUD POUŽIJETE NABÍDKOVÝ FORMULÁŘ
 6. POKUD POUŽIJETE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
 7. POKUD NÁS KONTAKTUJETE TELEFONICKY NEBO E-MAILEM
 8. POKUD VYUŽIJETE NAŠI INFOLINKU
 9. POKUD POUŽÍVÁTE APLIKACI CHATBOT ITAKA
 10. POKUD JSTE SE PŘIHLÁSILI K ODBĚRU NEWSLETTERU
 11. POKUD POUŽÍVÁTE NÁŠ BLOG
 12. POKUD NAVŠTÍVÍTE FANPAGE ITAKA NA FACEBOOKU
 13. POKUD NAVŠTÍVÍTE PROFIL SPOLEČNOSTI ITAKA NA INSTAGRAMU
 14. POKUD NAVŠTÍVÍTE STRÁNKU SPOLEČNOSTI ITAKA NA LINKEDIN
 15. POKUD NAVŠTÍVÍTE FIREMNÍ ÚČET ITAKA NA TWITTERI
 16. POKUD NAVŠTÍVÍTE KANÁL SPOLEČNOSTI ITAKA NA YOUTUBE
 17. AUTOMATICKY SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE
 18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

POKUD SI OD NÁS ZAKOUPÍTE DOVOLENOU NEBO JSTE ÚČASTNÍKEM SKUPINOVÉ DOVOLENÉ

 1. Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:
  1. Uzavření smlouvy o účasti na turistické akci a její plnění (to platí i pro plnění jiných turistických služeb poskytovaných podle volby zákazníka, zejména zprostředkování víz), včetně zajištění řádné kvality služeb (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) - "plnění smlouvy".
  2. Plnění zákonných povinností správce, např. finanční vypořádání a účetní výkaznictví, včetně vystavování a uchovávání faktur (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. c)  GDPR) - "zákonná povinnost".
  3. Uplatňování smluvních nároků (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f)  GDPR) - "oprávněný zájem". Lhůty pro uplatnění smluvních nároků jsou podrobně stanoveny v občanském zákoníku a v zákoně o turistických akcích a souvisejících službách cestovního ruchu.
  4. Zlepšování kvality poskytovaných služeb, včetně průzkumů spokojenosti zákazníků (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f)         GDPR) - "oprávněný zájem".
  5. Zasílání marketingových informací (např. newsletterů), pokud jste souhlasili s použitím svých údajů pro tento účel (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. a)  GDPR) - "souhlas".
  6. Přímý marketing (vlastních produktů a služeb Správce a jeho partnerů), včetně personalizace marketingového obsahu (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f)  GDPR) - "oprávněný zájem". Správce může zpracovávat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky na turistickou akci. Tyto údaje budou zpracovávány také automatizovaně, ale přijatá rozhodnutí nebudou mít pro zákazníka právní účinky.
 2. Správce může zpracovávat osobní údaje za účelem plnění smlouvy o účasti na turistické akci, zejména:
  1. jméno (jména),
  2. příjmení,
  3. datum narození,
  4. pohlaví,
  5. e-mailová adresa,
  6. telefonní číslo
  7. adresa bydliště,
  8. vzor podpisu,
  9. údaje z průkazu totožnosti nebo cestovního pasu nezbytné pro plnění smlouvy (v závislosti na zemi odjezdu nebo nabídky) a ověření totožnosti zákazníka, tj. místo narození, státní příslušnost, zobrazení obličeje, série a číslo dokladu, vydávající orgán, datum vydání a platnost dokladu.
  10. Rodné číslo (pokud je vyžadováno zákonem nebo v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy o účasti na turistické akci").
 3. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření smlouvy a její plnění. Odmítnutí poskytnout osobní údaje bude mít za následek nemožnost uzavřít a provést        smlouvu.
 4. Poskytnutí údajů pro zasílání marketingových sdělení prostřednictvím zvoleného komunikačního kanálu (tj. e-mailová adresa, telefonní číslo) je dobrovolné, ale nezbytné pro zasílání obchodních informací. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude nemožnost přijímat marketingový obsah. 
 5. V rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění smlouvy o účasti na turistické akci a pro zajištění řádné kvality služeb (včetně vyřizování stížností) může správce zpracovávat i zvláštní kategorie osobních údajů (včetně údajů o zdravotním stavu, např. v případě osob se zdravotním postižením, osob se sníženou pohyblivostí, osob vyžadujících zvláštní lékařskou péči). Poskytnutím těchto informací prohlašujete, že souhlasíte s jejich použitím pro výše uvedený účel (právní základ - čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) - "souhlas".
 6. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v bodě 4 výše. V závislosti na právním základu se jedná o následující případy:
  1. doba potřebna k plnění smlouvy (s tím, že kopie průkazu totožnosti nebo cestovního pasu získaná za účelem poskytnutí služby zprostředkování víz bude vymazána, jakmile bude vízum získáno od příslušných orgánů odpovědných za jeho vydání),
  2. trvání zákonných povinností a trvání zákonných lhůt pro uchovávání údajů, jako jsou daňové předpisy,
  3. dobu, po níž se nároky ze smlouvy promlčují,
  4. dokud není vznesena námitka,
  5. dokud svůj souhlas neodvoláte.
 7. Při dodržení všech záruk bezpečnosti údajů může Správce poskytnout osobní údaje Zákazníka - kromě osob pověřených Správcem - dalším subjektům, včetně:
  1. subjekty, které zpracovávají údaje jménem správce, např. zástupci, poskytovatelé technických služeb a subjekty poskytující poradenské služby,
  2. dalším správcům v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb a zákonných požadavků, např. provozovatelům elektronických plateb, kurýrům, dopravcům, pojišťovnám, poskytovatelům hotelových služeb, poskytovatelům doplňkových služeb (např. parkoviště, letištní služby), místním nebo národním turistickým komorám, dodavatelům, kteří Správci poskytují služby na základě uzavřených smluv.
 8. Správce v rozsahu nezbytném pro řádné provádění smlouvy může předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují přiměřenou úroveň ochrany. Správce zajišťuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Můžeme také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla jako poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 9. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem je zákazník oprávněn:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo na přenositelnost údajů k jinému správci,
  6. právo odvolat souhlas, pokud Správce zpracovává osobní údaje zákazníka na základě souhlasu, a to kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním,
  7. právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu Správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se zákazník domnívá, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení.
 10. Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, obraťte se na správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.
 11. Údaje všech osob uvedených v potvrzení rezervace/cestovním dokladu získal správce přímo od osoby, která rezervaci provedla, za účelem uzavření smlouvy o účasti na turistické akci.
 12. Zákazník, který uzavírá smlouvu o účasti na turistické akci se společností Nowa Itaka sp. z o.o., tak činí také jménem všech osob uvedených v potvrzení rezervace/cestovním dokladu, a přebírá tak odpovědnost za jejich informování o zásadách zpracování osobních údajů Správcem údajů, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

POKUD SI U NÁS ZAKOUPÍTE ZÁJEZD (NAPŘ. POBYT V HOTELU S VLASTNÍM DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM NEBO LETECKOU DOPRAVOU)

 1. Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:
  1. Poskytování služby (včetně služby poskytované elektronicky), pokud jde o umožnění rezervace a nákupu jednotlivých cestovních služeb poskytovaných jakýmkoli dodavatelem konkrétních služeb, jako je poskytovatel hotelových služeb nebo letecký dopravce (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) - "učinit opatření na žádost osoby".
  2. Plnění zákonných povinností správce, např. finanční vypořádání a účetní výkazy, včetně vystavování a uchovávání faktur (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO) - "zákonná povinnost"./li>
  3. Uplatňování smluvních nároků (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f)  GDPR) - "oprávněný zájem". Lhůty pro uplatnění smluvních nároků jsou podrobně stanoveny v občanském zákoníku.
  4. Zlepšování kvality poskytovaných služeb, včetně průzkumů spokojenosti zákazníků (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f)         GDPR) - "oprávněný zájem".
  5. Zasílání marketingových informací (např. newsletterů), pokud jste souhlasili s použitím svých údajů pro tento účel (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. a)  GDPR) - "souhlas".
  6. Přímý marketing (vlastních produktů a služeb Správce a jeho partnerů), včetně personalizace marketingového obsahu (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f)  GDPR) - "oprávněný zájem". Správce může zpracovávat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky na turistickou akci. Tyto údaje budou zpracovávány také automatizovaně, ale přijatá rozhodnutí nebudou mít pro zákazníka právní účinky.
 2. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření smlouvy, včetně provedení rezervace a nákupu cestovních služeb u kteréhokoli dodavatele uvedených služeb.
 3. Poskytnutí údajů pro zasílání marketingových sdělení prostřednictvím zvoleného komunikačního kanálu (tj. e-mailová adresa, telefonní číslo) je dobrovolné, ale nezbytné pro zasílání obchodních informací. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude nemožnost přijímat marketingový obsah. 
 4. V rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění smlouvy o účasti na turistické akci a pro zajištění řádné kvality služeb (včetně vyřizování stížností) může správce zpracovávat i zvláštní kategorie osobních údajů (včetně údajů o zdravotním stavu, např. v případě osob se zdravotním postižením, osob se sníženou pohyblivostí, osob vyžadujících zvláštní lékařskou péči). Poskytnutím těchto informací prohlašujete, že souhlasíte s jejich použitím pro výše uvedený účel (právní základ - čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) - "souhlas".
 5. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v bodě 1 výše. V závislosti na právním základu se jedná o následující případy:
  1. doba nezbytná k plnění smlouvy,
  2. trvání zákonných povinností a trvání zákonných lhůt pro uchovávání údajů, jako jsou daňové předpisy,
  3. dobu, po níž se nároky ze smlouvy promlčují,
  4. dokud není vznesena námitka,
  5. dokud svůj souhlas neodvoláte.
 6. Při dodržení všech záruk bezpečnosti údajů může Správce poskytnout osobní údaje Zákazníka - kromě osob pověřených Správcem - dalším subjektům, včetně:
  1. subjekty, které zpracovávají údaje jménem správce, např. zástupci, poskytovatelé technických služeb a subjekty poskytující poradenské služby,
  2. dalším správcům v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb a zákonných požadavků, např. provozovatelům elektronických plateb, kurýrům, dopravcům, pojišťovnám, poskytovatelům hotelových služeb, poskytovatelům doplňkových služeb (např. parkoviště, letištní služby), místním nebo národním turistickým komorám, dodavatelům, kteří Správci poskytují služby na základě uzavřených smluv.
 7. Správce v rozsahu nezbytném pro řádné provádění smlouvy může předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují přiměřenou úroveň ochrany. Správce zajišťuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Můžeme také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla jako poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 8. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem je zákazník oprávněn:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo na přenositelnost údajů k jinému správci,
  6. právo odvolat souhlas, pokud Správce zpracovává osobní údaje zákazníka na základě souhlasu, a to kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním,
  7. právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu Správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se zákazník domnívá, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení.
 9. Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, obraťte se na správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.
 10. Identifikační a kontaktní údaje všech osob uvedených v rezervaci získal správce přímo od osoby, která rezervaci provedla.
 11. Zákazník, který uzavírá smlouvu e společností Nowa Itaka sp. z o.o., tak činí také jménem všech osob uvedených ve smlouvě a přebírá tak odpovědnost za jejich informování o zásadách zpracování osobních údajů Správcem údajů, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

POKUD POUŽÍVÁTE SLUŽBU REZERVACE PRONÁJMU AUTA

Podrobné informace o zpracování osobních údajů shromážděných v souvislosti se službou jsou k dispozici na vyhrazené internetové stránce: https://samochody.itaka.pl/pl/privacy-and-policies

POKUD SE PŘIHLÁSÍTE DO ZÁKAZNICKÉ ZÓNY

 1. Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:
  1. Uzavření dohody o poskytování služeb elektronickými prostředky (podle zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky, Sb. č. 144, pol. 1204 v platném znění), včetně registrace a vedení uživatelského účtu v zákaznické zóně na www.itaka.pl a v mobilní aplikaci (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) - "plnění smlouvy".
  2. Uplatňování smluvních nároků (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f)  GDPR) - "oprávněný zájem". Lhůty pro uplatnění smluvních nároků jsou podrobně stanoveny v občanském zákoníku.
  3. Zasílání marketingových informací (např. newsletterů), pokud jste souhlasili s použitím svých údajů pro tento účel (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. a)  GDPR) - "souhlas".
  4. Přímý marketing (vlastních produktů a služeb Správce a jeho partnerů), včetně personalizace marketingového obsahu (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f)  GDPR) - "oprávněný zájem". Správce může zpracovávat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky na turistickou akci. Tyto údaje budou zpracovávány také automatizovaně, ale přijatá rozhodnutí nebudou mít pro zákazníka právní účinky.
 2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření smlouvy, včetně registrace a vedení uživatelského účtu v zákaznické zóně.
 3. Poskytnutí údajů pro zasílání marketingových sdělení prostřednictvím zvoleného komunikačního kanálu (tj. e-mailová adresa, telefonní číslo) je dobrovolné, ale nezbytné pro zasílání obchodních informací. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude nemožnost přijímat marketingový obsah. 
 4. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených výše. V závislosti na právním základu se jedná o následující případy:
  1. doba nezbytná k plnění smlouvy,
  2. trvání zákonných povinností a trvání zákonných lhůt pro uchovávání údajů, jako jsou daňové předpisy,
  3. dobu, po níž se nároky ze smlouvy promlčují,
  4. dokud není vznesena námitka,
  5. dokud svůj souhlas neodvoláte.
 5. Při dodržení všech záruk bezpečnosti údajů může Správce poskytnout osobní údaje uživatele - kromě osob pověřených Správcem - dalším subjektům, včetně:
  1. subjekty, které zpracovávají údaje jménem správce, např. poskytovatelé technických služeb a subjekty poskytující poradenské služby,
  2. jiným správcům v rozsahu nezbytném pro výkon služby na základě uzavřených smluv.
 6. Správce v rozsahu nezbytném pro řádné provádění smlouvy může předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují přiměřenou úroveň ochrany. Správce zajišťuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Můžeme také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla jako poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem je uživatel oprávněn:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo na přenositelnost údajů k jinému správci,
  6. právo odvolat souhlas, pokud Správce zpracovává osobní údaje uživatele na základě souhlasu, a to kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním,
  7. právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu Správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení.
 8. Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, obraťte se na správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.

POKUD POUŽIJETE NABÍDKOVÝ FORMULÁŘ

 1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
  1. Provedení poptávky, tj. poskytnutí nabídky účasti na turistické akci (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) - "provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy". Tím, že nám v rámci své komunikace poskytnete informace, které představují zvláštní kategorie údajů (např. informace o zdravotním stavu), prohlašujete, že souhlasíte s jejich použitím pro účely učinění požadované nabídky (právní základ - čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) - "souhlas".
  2. Zasílání marketingových informací (např. newsletterů), pokud jste souhlasili s použitím svých údajů pro tento účel (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. a)  GDPR) - "souhlas".
  3. Přímý marketing (vlastních produktů a služeb Správce a jeho partnerů), včetně personalizace marketingového obsahu (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f)  GDPR) - "oprávněný zájem". Správce může zpracovávat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky na turistickou akci. Tyto údaje budou zpracovávány také automatizovaně, ale přijatá rozhodnutí nebudou mít pro zákazníka právní účinky.
 2. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro splnění požadavku, tj. pro předložení nabídky na cestovní akci. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů bude mít za následek nemožnost zaslat uživateli nabídku.
 3. Poskytnutí údajů pro zasílání marketingových sdělení prostřednictvím zvoleného komunikačního kanálu (tj. e-mailová adresa, telefonní číslo) je dobrovolné, ale nezbytné pro zasílání obchodních informací. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude nemožnost přijímat marketingový obsah. 
 4. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených výše. V závislosti na právním základu se jedná o následující případy:
  1. dobu nezbytnou k provedení poptávky, tj. přípravu a předložení nabídky a získání odpovědi od zákazníka, nejdéle však 60 měsíců ode dne odeslání nabídky.
  2. dokud není vznesena námitka,
  3. dobu do odvolání souhlasu (včetně odvolání souhlasu s použitím zvláštních kategorií údajů).
 5. Při dodržení všech záruk bezpečnosti údajů může Správce poskytnout osobní údaje uživatele - kromě osob pověřených Správcem - dalším subjektům, včetně:
  1. subjekty, které zpracovávají údaje jménem správce, např. poskytovatelé technických služeb a subjekty poskytující poradenské služby,
  2. ostatním správcům v rozsahu nezbytném pro zodpovězení vaší otázky.
 6. Správce může předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují odpovídající úroveň ochrany. Správce zajišťuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Můžeme také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla jako poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem má uživatel odpovídající právo:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlasu,
  6. právo odvolat souhlas, pokud Správce zpracovává osobní údaje zákazníka na základě souhlasu, a to kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním,
  7. právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu Správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení.
 8. Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, obraťte se na správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.

POKUD POUŽIJETE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
  1. Poskytování odpovědí na otázky položené prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na www.itaka.pl a v mobilní aplikaci (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem".  Tím, že nám v rámci své komunikace poskytnete informace, které představují zvláštní kategorie údajů (např. informace o zdravotním stavu), prohlašujete, že souhlasíte s jejich použitím pro účely řádného vyřízení vaší žádosti a zpracování vašeho dotazu, včetně odpovědi nebo přijetí vaší reklamace (právní základ - čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) - "souhlas".
  2. Zasílání marketingových informací (např. newsletterů), pokud jste souhlasili s použitím svých údajů pro tento účel (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. a)  GDPR) - "souhlas".
  3. Přímý marketing (vlastních produktů a služeb Správce a jeho partnerů), včetně personalizace marketingového obsahu (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f)  GDPR) - "oprávněný zájem". Správce může zpracovávat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky na turistickou akci. Tyto údaje budou zpracovávány také automatizovaně, ale přijatá rozhodnutí nebudou mít pro zákazníka právní účinky.
 2. Poskytnutí údajů uvedených v kontaktním formuláři a v mobilní aplikaci je dobrovolné, ale nezbytné pro zodpovězení otázky. Pokud požadované osobní údaje neposkytnete, nebude možné vám zaslat odpověď.
 3. Poskytnutí údajů pro zasílání marketingových sdělení prostřednictvím zvoleného komunikačního kanálu (tj. e-mailová adresa, telefonní číslo) je dobrovolné, ale nezbytné pro zasílání obchodních informací. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude nemožnost přijímat marketingový obsah. 
 4. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených výše. V závislosti na právním základu se jedná o následující případy:
  1. dobu nezbytnou pro splnění výše uvedeného účelu, tj. pro odpověď na vaši žádost,
  2. dokud nebude vznesena námitka,
  3. dobu do odvolání souhlasu (včetně odvolání souhlasu s použitím zvláštních kategorií údajů).
 5. Při dodržení všech záruk bezpečnosti údajů může Správce poskytnout osobní údaje uživatele - kromě osob pověřených Správcem - dalším subjektům, včetně:
  1. subjekty, které zpracovávají údaje jménem správce, např. poskytovatelé technických služeb a subjekty poskytující poradenské služby,
  2. ostatním správcům v rozsahu nezbytném pro zodpovězení vaší otázky.
 6. Správce může předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují odpovídající úroveň ochrany. Správce zajišťuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Můžeme také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla jako poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem je uživatel oprávněn:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlasu,
  6. právo odvolat souhlas, pokud Správce zpracovává osobní údaje zákazníka na základě souhlasu, a to kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním,
  7. právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu Správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení.
 8. Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, obraťte se na správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.

POKUD NÁS KONTAKTUJETE TELEFONICKY NEBO E-MAILEM

 1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem a v rozsahu nezbytném pro vyřizování žádostí a provádění dotazů, včetně provádění komunikace a zodpovídání dotazů položených prostřednictvím kontaktního telefonního čísla a e-mailové adresy uvedených na webových stránkách (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem". Poskytnutím informací, které představují zvláštní kategorie údajů (např. informace o zdravotním stavu), prohlašujete, že souhlasíte s jejich použitím pro řádné vyřízení vaší žádosti a zpracování vašeho dotazu (právní základ - čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) - "souhlas".
 2. Odvolání souhlasu lze provést zejména kontaktováním správce nebo Pověřence pro ochranu osobních údajů (prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost použití údajů v době, kdy byl souhlas platný.
 3. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro zodpovězení položené otázky nebo pro řádné vyřízení a provedení žádosti, včetně přijetí stížnosti. Neposkytnutí osobních údajů může mít za následek nemožnost odpovědět na žádost nebo ji zpracovat.
 4. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených výše. V závislosti na právním základu se jedná o následující případy:
  1. dobu nezbytnou k vyřízení vaší žádosti, včetně odpovědi na žádost uživatele,
  2. dobu do odvolání souhlasu (včetně odvolání souhlasu s použitím zvláštních kategorií údajů).
 5. Při dodržení všech záruk bezpečnosti údajů může Správce poskytnout osobní údaje uživatele - kromě osob pověřených Správcem - dalším subjektům, včetně:
  1. subjekty, které zpracovávají údaje jménem správce, např. poskytovatelé technických služeb a subjekty poskytující poradenské služby,
  2. ostatním správcům v rozsahu nezbytném pro zodpovězení vaší otázky, včetně obsluhy reklamací.
 6. Správce může předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují odpovídající úroveň ochrany. Správce zajišťuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Můžeme také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla jako poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem je uživatel oprávněn:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlasu,
  6. právo odvolat souhlas, pokud Správce zpracovává osobní údaje zákazníka na základě souhlasu, a to kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním,
  7. právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu Správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení.
 8. Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, obraťte se na správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.

POKUD VYUŽIJETE NAŠI INFOLINKU

 1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem vyřízení žádostí podaných prostřednictvím telefonické služby Infolinka, jejíž čísla jsou k dispozici na webových stránkách www.itaka.pl a v mobilní aplikaci včetně:
  1. Odpovědi na otázky položené během telefonických hovorů (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem". Tím, že nám v rámci rozhovoru poskytnete informace, které představují zvláštní kategorie údajů (např. informace o zdravotním stavu), prohlašujete, že souhlasíte s jejich použitím pro účely řádného zpracování vašeho dotazu, včetně odpovědi 
  2. Shromažďování a používání osobních údajů získaných prostřednictvím systému záznamu telefonních hovorů za účelem ověření správnosti poskytovaných služeb (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem".
  3. Vznik, uplatnění nebo obrana proti nárokům - po dobu řízení a promlčecí lhůty pro případné nároky. Základem je naplnění oprávněného zájmu správce (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem".
  4. Zasílání marketingových informací (např. newsletterů), pokud jste souhlasili s použitím svých údajů pro tento účel (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. a)  GDPR) - "souhlas".
  5. Přímý marketing (vlastních produktů a služeb Správce a jeho partnerů), včetně personalizace marketingového obsahu (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f)  GDPR) - "oprávněný zájem". Správce může zpracovávat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky na turistickou akci. Tyto údaje budou zpracovávány také automatizovaně, ale přijatá rozhodnutí nebudou mít pro zákazníka právní účinky.
 2. Poskytnutí údajů pro zasílání marketingových sdělení prostřednictvím zvoleného komunikačního kanálu (tj. e-mailová adresa, telefonní číslo) je dobrovolné, ale nezbytné pro zasílání obchodních informací. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude nemožnost přijímat marketingový obsah. 
 3. Jako Správce odpovídá za bezpečnost osobních údajů poskytovaných během telefonických rozhovorů a jejich zpracování v souladu se zákonem.
 4. Záznamy z telefonních záznamových systémů se uchovávají nejdéle tři měsíce od data pořízení záznamu. V případě, že záznam představuje důkaz v řízení vedeném na základě zákona nebo se správce dozví, že by mohl představovat důkaz v řízení, lhůta se prodlužuje až do pravomocného skončení řízení. Po uplynutí těchto lhůt se záznamy obsahující osobní údaje zničí.
 5. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených výše. V závislosti na právním základu se jedná o následující případy:
  1. po dobu nezbytnou pro splnění výše uvedeného účelu, tj. do doby, než odpovíte na svou žádost,
  2. dokud nebude vznesena námitka,
  3. dobu do odvolání souhlasu (včetně odvolání souhlasu s použitím zvláštních kategorií údajů).
 6. Při dodržení všech záruk bezpečnosti údajů může Správce poskytnout osobní údaje uživatele - kromě osob pověřených Správcem - dalším subjektům, včetně:
  1. subjekty, které zpracovávají údaje jménem správce, např. poskytovatelé technických služeb a subjekty poskytující poradenské služby,
  2. ostatním správcům v rozsahu nezbytném pro zodpovězení vaší otázky.
 7. Správce může předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují odpovídající úroveň ochrany. Správce zajišťuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Můžeme také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla jako poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 8. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem je uživatel oprávněn:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlasu,
  6. právo odvolat souhlas, pokud Správce zpracovává osobní údaje zákazníka na základě souhlasu, a to kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním,
  7. právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu Správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení.
 9. Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, obraťte se na správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.

POKUD POUŽÍVÁTE APLIKACI CHATBOT ITAKA

 1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
  1. Odpovědi na otázky položené prostřednictvím softwaru ITAKA Chatbot dostupného v aplikaci Messenger (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem".
  2. Provedení poptávky, tj. poskytnutí nabídky na cestovní akci (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR) - "provedení opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy".
  3. Zasílání marketingových informací (např. newsletterů), pokud jste souhlasili s použitím svých údajů pro tento účel (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. a)  GDPR) - "souhlas".
  4. Přímý marketing (vlastních produktů a služeb Správce a jeho partnerů), včetně personalizace marketingového obsahu (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f)  GDPR) - "oprávněný zájem". Správce může zpracovávat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky na turistickou akci. Tyto údaje budou zpracovávány také automatizovaně, ale přijatá rozhodnutí nebudou mít pro zákazníka právní účinky.
 2. Pro navázání kontaktu se Správcem, tj. pro použití softwaru ITAKA Chatbot, poskytne uživatel aplikace Messenger své osobní údaje, zejména své jméno a příjmení, jakož i další údaje (v souladu s právy uvedenými uživatelem v nastavení aplikace). Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro navázání kontaktu a získání odpovědi na vaši otázku.
 3. Správce zpracovává vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší žádosti. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro splnění požadavku, tj. pro předložení nabídky na cestovní akci. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů bude mít za následek nemožnost zaslat uživateli nabídku.
 4. Poskytnutí údajů pro zasílání marketingových sdělení prostřednictvím zvoleného komunikačního kanálu (tj. e-mailová adresa, telefonní číslo) je dobrovolné, ale nezbytné pro zasílání obchodních informací. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude nemožnost přijímat marketingový obsah. 
 5. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených výše. V závislosti na právním základu se jedná o následující případy:
  1. dobu nezbytnou k provedení poptávky, tj. přípravu a předložení nabídky a získání odpovědi od zákazníka, nejdéle však 60 měsíců ode dne odeslání nabídky.
  2. dokud nebude vznesena námitka,
  3. dokud svůj souhlas neodvoláte.
 6. Při dodržení všech záruk bezpečnosti údajů může Správce poskytnout osobní údaje uživatele - kromě osob pověřených Správcem - dalším subjektům, včetně:
  1. subjekty, které zpracovávají údaje jménem správce, např. poskytovatelé technických služeb a subjekty poskytující poradenské služby,
  2. jiným správcům v rozsahu nezbytném pro výkon služby na základě uzavřených smluv.
 7. Správce může předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují odpovídající úroveň ochrany. Správce zajišťuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Můžeme také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla jako poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 8. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem je uživatel oprávněn:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlasu,
  6. právo odvolat souhlas, pokud Správce zpracovává osobní údaje zákazníka na základě souhlasu, a to kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním,
  7. právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu Správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení.
 9. Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, obraťte se na správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.

POKUD JSTE SE PŘIHLÁSILI K ODBĚRU NEWSLETTERU

 1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
  1. Poskytování zájemcům o nabídku Správce marketingových informací prostřednictvím newsletteru (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) - "souhlas".
  2. Přímý marketing (vlastních produktů a služeb Správce a jeho partnerů), včetně personalizace marketingového obsahu (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f)  GDPR) - "oprávněný zájem". Správce může zpracovávat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky na turistickou akci. Tyto údaje budou zpracovávány také automatizovaně, ale přijatá rozhodnutí nebudou mít pro zákazníka právní účinky.
 2. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytné pro získání marketingových informací. Pokud požadované osobní údaje neposkytnete, nebude možné vám zaslat newsletter.
 3. Uživatel newsletteru se může kdykoli a bez udání důvodu odhlásit z odběru newsletteru, zejména kliknutím na deaktivační odkaz, který je součástí každého e-mailu zaslaného uživateli, nebo zasláním korespondence na adresu: info@itaka.pl
 4. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených výše. V závislosti na právním základu se jedná o následující případy:
  1. dokud svůj souhlas neodvoláte,
  2. dokud není vznesena námitka.
 5. Správce může poskytnout osobní údaje uživatele - kromě osob pověřených Správcem - dalším subjektům, včetně:
  1. subjektů,, které zpracovávají údaje jménem správce, např. poskytovatelé technických služeb a subjekty poskytující poradenské služby,
  2. jiným správcům v rozsahu nezbytném pro plnění služeb a zákonných požadavků na základě uzavřených smluv.
 6. Správce může předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují odpovídající úroveň ochrany. Správce zajišťuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Můžeme také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla jako poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem je uživatel oprávněn:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlasu,
  6. právo odvolat souhlas, pokud Správce zpracovává osobní údaje zákazníka na základě souhlasu, a to kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním,
  7. právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu Správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení.
 8. Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, obraťte se na správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.

POKUD POUŽÍVÁTE NÁŠ BLOG

 1. Správce zpracovává osobní údaje, aby umožnil uživateli výměnu informací, včetně přidávání komentářů na blog správce, jakož i odpovídání na dotazy uživatele (právní základ - čl.6 odst.1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem".
 2. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro používání blogu. Důsledkem neposkytnutí požadovaných osobních údajů je nemožnost registrace a výměny informací, včetně přidávání komentářů na blog správce.
 3. Správce má právo zpracovávat vaše osobní údaje, dokud nevznesete námitku.
 4. Správce může poskytnout osobní údaje uživatele - kromě osob pověřených Správcem - dalším subjektům, včetně:
  1. subjektů,, které zpracovávají údaje jménem správce, např. poskytovatelé technických služeb a subjekty poskytující poradenské služby,
  2. jiným správcům v rozsahu nezbytném pro plnění služeb a zákonných požadavků na základě uzavřených smluv.
 5. Správce může předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují odpovídající úroveň ochrany. Správce zajišťuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Můžeme také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla jako poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 6. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem je uživatel oprávněn:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlasu,
  6. právo odvolat souhlas, pokud Správce zpracovává osobní údaje zákazníka na základě souhlasu, a to kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním,
  7. právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu Správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení.
 7. Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, obraťte se na správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.

POKUD NAVŠTÍVÍTE FANPAGE ITAKA NA FACEBOOKU

 1. Společnost Nowa Itaka sp. z o.o. je správcem osobních údajů uživatelů využívajících produkty a služby nabízené společností Facebook, kteří navštíví webové stránky správce, které jsou dostupné na adrese: https://www.facebook.com/itakapl (Fanpage). Správce odpovídá za zabezpečení předávaných osobních údajů a jejich zpracování v souladu se zákonem.
 2. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří navštíví Fanpage při používání produktů a služeb Facebooku. Tyto údaje se zpracovávají:
  1. v souvislosti s provozem Fanpage, včetně propagace vlastní značky (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem";
  2. za účelem zodpovězení dotazů položených prostřednictvím Messengeru nebo jiných služeb nabízených Facebookem (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem"; v případě, že uživatel poskytuje zvláštní kategorie údajů (např. informace o zdravotním stavu), prohlašujete, že souhlasíte s jejich použitím pro řádné vyřízení žádosti a provedení dotazu, včetně komunikace a odpovědi (právní základ - čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) - "souhlas".
 3. Správce má právo zpracovávat:
  1. veřejně dostupné osobní údaje (například vaše uživatelské jméno, profilová fotografie, stav aktivity na Facebooku nebo Messengeru), obsah vašich komentářů a další informace, které jsou veřejně dostupné, když používáte produkty a služby Facebooku,
  2. osobní údaje, které uživateů poskytuje při návštěvě Fanpage, včetně shromažďování informací uvedených ve vašem profilu a dalšího obsahu, komentáří, zpráv a komunikace (např. fotografie, kontaktní údaje, místo bydliště, informace o vašich zájmech nebo světonázoru atd.),
  3. další osobní údaje poskytnuté uživateli v obahu zpráv prostřednictvím služby Messenger nebo jiných služeb Facebooku (včetně kontaktních údajů, zdravotních údajů atd.), abychom mohli odpovědět na váš dotaz nebo žádost o kontakt.
 4. Rozsah zpracování vašich osobních údajů, konkrétní účely a vaše práva a povinnosti při používání produktů a služeb Facebooku přímo vyplývají z:
  1. podmínek Facebooku (dokument je k dispozici na webových stránkách Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/legal/terms) a
  2. "Zásady ochrany osobních údajů" (dokument je k dispozici na webových stránkách Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/policy) nebo
  3. právních ustanovení - a jsou dále objasněny v důsledku akcí prováděných uživatelem na sociální síti Facebook.
 5. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených výše. V závislosti na právním základu se jedná o následující případy:
  1. dokud nevznese uživatel námitku (nebo nevymaže svůj uživatelský účet na Facebooku),
  2. dokud uživatel svůj souhlas neodvolá (nebo nevymaže svůj uživatelský účet na Facebooku). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů po dobu platnosti souhlasu;
  3. doba potřebná ke zpracování požadavku uživatele prostřednictvím služby Messenger nebo jiných služeb Facebooku.
 6. Seznam příjemců osobních údajů zpracovávaných Správcem vychází především z nabídky produktů a služeb, které uživatel Facebooku využívá, ale také ze souhlasu uživatele nebo ze zákona. S výhradou všech záruk bezpečnosti údajů může Správce osobní údaje uživatelů navštěvujících Fanpage - kromě osob pověřených Správcem - zpřístupnit dalším subjektům, včetně subjektů zpracovávajících údaje jménem Správce, např. poskytovatelům technických a poradenských služeb (včetně právních kanceláří) a dodavatelům, kteří Správci poskytují služby na základě uzavřených smluv.
 7. Při používání produktů nebo služeb Facebooku nebudeme vaše osobní údaje předávat do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (jiné země než Evropská unie a Island, Norsko a Lichtenštejnsko).
 8. Správce může zpracovávat osobní údaje uživatelů produktů a služeb Facebooku, kteří navštíví Fanpage, za účelem analýzy toho, jak uživatelé používají webové stránky správce a související obsah (vedení statistik) - v případě, že používání Fanpage a souvisejícího obsahu uživateli vyvolá vytvoření události pro statistiku webových stránek, s níž je spojeno zpracování osobních údajů (právní základ - čl.6 odst.1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem".
 9. V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem vedení statistik týkajících se akcí provedených uživatelem na Fanpage (včetně sledování nebo ukončení sledování stránky, doporučení stránky v příspěvku nebo komentáři, lajkování stránky nebo příspěvku, zrušení lajkování) jsou společnost Nowa Itaka sp. z o.o. a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) společnými správci osobních údajů uživatelů. Podrobně jsou uvedeny typy údajů a rozsah jejich zpracování, jakož i zásady ochrany soukromí a práva uživatelů:
  1. v tomto dokumentu,
  2. v dokumentu "Zásady ochrany osobních údajů", který je zveřejněn na stránce Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/policy,
  3. v dokumentu "Informace o statistikách stránek", který je zveřejněn na stránce Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 10. Odpovědností společnosti Facebook je informovat uživatele, kteří používají produkty a služby Facebooku, o zpracování údajů pro účely statistik stránek a umožnit jim uplatnit jejich práva podle nařízení GDPR (informace o údajích použitých k vytvoření statistik stránek byly zpřístupněny na stránce Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).
 11. Pověřence pro ochranu osobních údajů na Facebooku můžete kontaktovat prostřednictvím formuláře na stránce Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

POKUD NAVŠTÍVÍTE PROFIL SPOLEČNOSTI ITAKA NA INSTAGRAMU

 1. Společnost Nowa Itaka sp. z o.o. je správcem osobních údajů uživatelů využívajících produkty a služby nabízené společností Facebook v rámci služby Instagram, kteří navštíví webové stránky správce, které jsou dostupné na adrese: https://www.instagram.com/itakapl/ (Profil společnosti). Správce odpovídá za zabezpečení předávaných osobních údajů a jejich zpracování v souladu se zákonem.
 2. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří navštíví profil společnosti při používání  produktů a služeb na Instagramu. Tyto údaje se zpracovávají:
  1. v souvislosti s provozem Profilu společnosti, včetně propagace vlastní značky (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem";
  2. za účelem odpovědi na otázky položené prostřednictvím Instagramu nebo jiných služeb nabízených Facebookem (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem"; pokud poskytnete zvláštní kategorie údajů (např. informace o zdravotním stavu), prohlašujete, že souhlasíte s jejich použitím pro řádné vyřízení žádosti a provedení žádosti, včetně komunikace a odpovědi (právní základ - čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) - "souhlas".
 3. Správce má právo zpracovávat:
  1. veřejně dostupné osobní údaje (například uživatelské jméno, profilová fotografie, stav aktivity na Instagramu), obsah komentářů a další informace, které uživatel veřejně sdílí při používání produktů a služeb na Instagramu,
  2. osobní údaje, které uživateů poskytuje při návštěvě Profilu Společnosti, včetně shromažďování informací uvedených ve vašem profilu a dalšího obsahu, komentáří, zpráv a komunikace (např. fotografie, kontaktní údaje, místo bydliště, informace o vašich zájmech nebo světonázoru atd.),
  3. další osobní údaje poskytnuté uživateli v obahu zpráv prostřednictvím Instagramu nebo jiných služeb Facebooku (včetně kontaktních údajů, zdravotních údajů atd.), abychom mohli odpovědět na váš dotaz nebo žádost o kontakt.
 4. Rozsah zpracování vašich osobních údajů, konkrétní účely a vaše práva a povinnosti při používání produktů a služeb Instagramu přímo vyplývají z:
  1. pravidla a předpisy Instagramu (dokument je k dispozici na webových stránkách Instagramu na adrese: https://help.instagram.com/581066165581870) oraz
  2. "Zásady ochrany osobních údajů na Instagramu" (dokument je k dispozici na webových stránkách Instagramu na adrese: https://help.instagram.com/519522125107875) lub
  3. právní ustanovení
     - a jsou dále objasněny v důsledku akcí, které uživatel provedl na sociální síti Instagram.
 5. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených výše. V závislosti na právním základu se jedná o následující případy: 
  1. dokud nevznese uživatel námitku (nebo nevymaže svůj uživatelský účet na Instagramu),
  2. dokud svůj souhlas neodvoláte (nebo nevymaže svůj uživatelský účet na Instagramu). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů po dobu platnosti souhlasu;
  3. doba potřebná ke zpracování požadavku uživatele prostřednictvím Instagramu nebo jiných služeb Facebooku.
 6. Seznam příjemců osobních údajů zpracovávaných Správcem vychází především z nabídky produktů a služeb, které uživatel Instagramu využívá, ale také ze souhlasu uživatele nebo ze zákona. S výhradou všech záruk bezpečnosti údajů může Správce osobní údaje uživatelů navštěvujících Účet Společnosti - kromě osob pověřených Správcem - zpřístupnit dalším subjektům, včetně subjektů zpracovávajících údaje jménem Správce, např. poskytovatelům technických a poradenských služeb (včetně právních kanceláří) a dodavatelům, kteří Správci poskytují služby na základě uzavřených smluv.
 7. Při používání produktů nebo služeb Instragramu nebudeme osobní údaje uživatele předávat do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (jiné země než Evropská unie a Island, Norsko a Lichtenštejnsko).
 8. Správce může zpracovávat osobní údaje uživatelů produktů a služeb Instagramu, kteří navštíví Účet Společnosti, za účelem analýzy toho, jak uživatelé používají webové stránky správce a související obsah (vedení statistik) - v případě, že používání Účtu Společnosti a souvisejícího obsahu uživateli vyvolá vytvoření události pro statistiku webových stránek, s níž je spojeno zpracování osobních údajů (právní základ - čl.6 odst.1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem".
 9. V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem vedení statistik týkajících se akcí provedených uživatelem na Účtu Společnosti (včetně sledování nebo ukončení sledování Účtu Společnosti, doporučení Účtu Společnosti v příspěvku nebo komentáři, lajkování Účtu Společnosti nebo příspěvku, zrušení lajkování) jsou společnost Nowa Itaka sp. z o.o. a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) společnými správci osobních údajů uživatelů. Podrobně jsou uvedeny typy údajů a rozsah jejich zpracování, jakož i zásady ochrany soukromí a práva uživatelů:
 10.  
  1. v tomto dokumentu,
  2. v dokumentu "Zásady ochrany osobních údajů", který je zveřejněn na stránce Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/policy,
  3. v dokumentu "Informace o statistikách stránek", který je zveřejněn na stránce Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 11. Odpovědností společnosti Facebook je informovat uživatele, kteří používají produkty a služby Instagramu, o zpracování údajů pro účely statistik stránek a umožnit jim uplatnit jejich práva podle nařízení GDPR (informace o údajích použitých k vytvoření statistik stránek byly zpřístupněny na stránce Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).
 12. Pověřence pro ochranu osobních údajů na Facebooku můžete kontaktovat prostřednictvím formuláře na stránce Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

POKUD NAVŠTÍVÍTE STRÁNKU SPOLEČNOSTI ITAKA NA LINKEDIN

 1. Společnost Nowa Itaka sp. z o.o. je správcem osobních údajů uživatelů, kteří využívají produkty a služby nabízené společností LinkedIn a kteří navštíví webové stránky správce, které jsou k dispozici na adrese: https://pl.linkedin.com/company/nowa-itaka-sp-z-o-o- (stránka společnosti). Správce odpovídá za zabezpečení předávaných osobních údajů a jejich zpracování v souladu se zákonem.
 2. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří pomocí produktů a služeb LinkedIn navštíví Firemní stránky. Tyto údaje se zpracovávají:
  1. v souvislosti s provozem Firemních stránek společnosti, včetně propagace vlastní značky (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) - "oprávněný zájem";
  2. za účelem odpovědi na otázky položené prostřednictvím služeb nabízených LinkedIn (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem"; pokud poskytnete zvláštní kategorie údajů (např. informace o zdravotním stavu), prohlašujete, že souhlasíte s jejich použitím pro řádné vyřízení žádosti a provedení žádosti, včetně komunikace a odpovědi (právní základ - čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) - "souhlas".
 3. Správce má právo zpracovávat:
  1. veřejně dostupné osobní údaje (například uživatelské jméno, profilová fotografie, stav aktivity na LinkedIn), obsah komentářů a další informace, které uživatel zveřejnil pomocí produktů a služeb LinkedIn,
  2. osobní údaje poskytnuté návštěvníkem Firemních stránek, včetně shromažďování informací uvedených v profilu uživatele a dalšího obsahu, komentářů, zpráv a komunikace (např. fotografie, kontaktní údaje, místo výkonu práce, místo bydliště, informace o vzdělání, zájmech nebo světonázoru),
  3. další osobní údaje poskytnuté uživateli v obahu zpráv prostřednictvím služeb LinkedIn (včetně kontaktních údajů, zdravotních údajů )
  4. abychom mohli odpovědět na váš dotaz nebo vyhovět vaší žádosti o kontakt.
 1. Rozsah zpracování vašich osobních údajů, konkrétní účely a vaše práva a povinnosti při používání produktů a služeb LinkedIn přímo vyplývají z:
  1. pravidla a předpisy LinkedIn (dokument je k dispozici na webových stránkách LinkedIn na adrese: https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement) a
  2. "Zásady ochrany osobních údajů" (dokument je k dispozici na LinkedIn na adrese: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy) nebo
  3. právní ustanovení
     - a jsou dále objasněny v důsledku akcí, které uživatel provedl na sociální síti LinkedIn.
 2. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených výše. V závislosti na právním základu se jedná o následující případy: 
  1. dokud nevznese uživatel námitku (nebo nevymaže svůj uživatelský účet na LinkedIn),
  2. dokud uživatel svůj souhlas neodvolá (nebo nevymaže svůj uživatelský účet na Instagramu). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů po dobu platnosti souhlasu;
  3. doba potřebná k vyřízení požadavku zaslaného uživatelem prostřednictvím služeb LinkedIn.
 3. Seznam příjemců osobních údajů zpracovávaných Správcem vychází především z nabídky produktů a služeb, které uživatel LinkedIn využívá, ale také ze souhlasu uživatele nebo ze zákona. S výhradou všech záruk bezpečnosti údajů může Správce osobní údaje uživatelů navštěvujících Firemní stránky - kromě osob pověřených Správcem - zpřístupnit dalším subjektům, včetně subjektů zpracovávajících údaje jménem Správce, např. poskytovatelům technických a poradenských služeb (včetně právních kanceláří) a dodavatelům, kteří Správci poskytují služby na základě uzavřených smluv.
 4. Při používání produktů nebo služeb LinkedIn nebudeme osobní údaje uživatele předávat do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (jiné země než Evropská unie a Island, Norsko a Lichtenštejnsko).
 5. Správce může zpracovávat osobní údaje uživatelů produktů a služeb LinkedIn, kteří navštíví Firemní stránky, za účelem analýzy toho, jak uživatelé používají webové stránky správce a související obsah (vedení statistik) - v případě, že používání Firemních stránek a souvisejícího obsahu uživateli vyvolá vytvoření události pro statistiku webových stránek, s níž je spojeno zpracování osobních údajů (právní základ - čl.6 odst.1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem".
 6. V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem vedení statistik o vašich akcích na Firemních stránkách (včetně sledování nebo ukončení sledování Firemních stránek, doporučení Friemích stránek v příspěvku nebo komentáři) jsou společnost Nowa Itaka Ltd. a společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irsko) společnými správci osobních údajů uživatelů.. Podrobně jsou uvedeny typy údajů a rozsah jejich zpracování, jakož i zásady ochrany soukromí a práva uživatelů:
  1. v tomto dokumentu,
  2. v dokumentu "Zásady ochrany osobních údajů" zveřejněném na stránkách LinkedIn na adrese: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy,
  3. v dokumentu "Page Insights Joint Controller Addendum", zveřejněném na LinkedIn na adrese:
  4. https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.
 7. Odpovědnostíspolečnosti LinkedIn je informovat uživatele, kteří využívají její produkty a služby, o zpracování údajů pro účely statistik stránek a umožnit jim uplatnit jejich práva podle nařízení GDPR (informace o údajích používaných k vytváření statistik stránek byly zveřejněny na webových stránkách společnosti LinkedIn na adrese: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy).
 8. Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti LinkedIn můžete kontaktovat prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.

POKUD NAVŠTÍVÍTE FIREMNÍ ÚČET ITAKA NA TWITTERI

 1. Společnost Nowa Itaka sp. z o.o. je správcem osobních údajů uživatelů využívajících produkty a služby nabízené společností Twitter, kteří navštíví webové stránky správce, které jsou k dispozici na adrese: https://twitter.com/wwwitakapl (Firemní účet). Jako Správce odpovídá za zabezpečení předávaných osobních údajů a jejich zpracování v souladu se zákonem.
 2. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří pomocí produktů a služeb Twitteru navštíví Firemní účet. Tyto údaje se zpracovávají:
  1. v souvislosti s provozem Firemního účtu, včetně propagace vlastní značky (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem";
  2. za účelem zodpovězení dotazů položených prostřednictvím služeb nabízených Twitterem (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem"; pokud poskytne užvivatel zvláštní kategorie údajů (např. informace o zdravotním stavu), prohlašujete, že souhlasíte s jejich použitím pro řádné vyřízení žádosti a provedení dotazu, včetně komunikace a odpovědi (právní základ - čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) - "souhlas".
 3. Správce má právo zpracovávat:
  1. veřejně dostupné osobní údaje (například uživatelské jméno, profilová fotografie, stav aktivity na Twitteri), obsah komentářů a další informace, které uživatel zveřejnil pomocí produktů a služeb Twitteru,
  2. osobní údaje, které uživatel poskytuje při návštěvě Firemního účtu, včetně shromažďování informací uvedených ve vašem profilu a dalšího obsahu, komentáří, zpráv a komunikace (např. fotografie, kontaktní údaje, informace o vašich zájmech nebo světonázoru),
  3. další osobní údaje poskytnuté uživateli v obahu zpráv prostřednictvím služeb Twitter (včetně kontaktních údajů, zdravotních údajů atd.), abychom mohli odpovědět na váš dotaz nebo žádost o kontakt.
 4. Rozsah zpracování vašich osobních údajů, konkrétní účely a vaše práva a povinnosti při používání produktů a služeb Twitteru přímo vyplývají z:
  1. podmínek Twitteru (dokument je k dispozici na webových stránkách Twitteru na adrese: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules) a
  2. "Zásady ochrany osobních údajů Twitteru" (dokument je k dispozici na webových stránkách Twitteru na adrese: https://twitter.com/en/privacy) nebo
  3. právní ustanovení
     - a jsou dále objasněny v důsledku akcí, které uživatel provedl na sociální síti Twitter.
 5. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených výše. V závislosti na právním základu se jedná o následující případy:
  1. dokud nevznese uživatel námitku (nebo nevymaže svůj uživatelský účet na Twitteru),
  2. dokud uživatel svůj souhlas neodvolá (nebo nevymaže svůj uživatelský účet na Twitteru). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů po dobu platnosti souhlasu;
  3. doba potřebná k vyřízení požadavku zaslaného uživatelem prostřednictvím služeb Twitteru.
 6. Seznam příjemců osobních údajů zpracovávaných Správcem vychází především z nabídky produktů a služeb, které uživatel Twitteru využívá, ale také ze souhlasu uživatele nebo ze zákona. S výhradou všech záruk bezpečnosti údajů může Správce osobní údaje uživatelů navštěvujících Účet Společnosti - kromě osob pověřených Správcem - zpřístupnit dalším subjektům, včetně subjektů zpracovávajících údaje jménem Správce, např. poskytovatelům technických a poradenských služeb (včetně právních kanceláří) a dodavatelům, kteří Správci poskytují služby na základě uzavřených smluv.
 7. Při používání produktů nebo služeb Twitteru nebudeme osobní údaje uživatele předávat do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (jiné země než Evropská unie a Island, Norsko a Lichtenštejnsko).
 8. Správce může zpracovávat osobní údaje uživatelů produktů a služeb Twitteru, kteří navštíví Účet Společnosti, za účelem analýzy toho, jak uživatelé používají webové stránky správce a související obsah (vedení statistik) - v případě, že používání Firemního účtu a souvisejícího obsahu uživateli vyvolá vytvoření události pro statistiku webových stránek, s níž je spojeno zpracování osobních údajů (právní základ - čl.6 odst.1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem".
 9. V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem vedení statistik o činnostech uživatele na Firemním účtu (včetně sledování nebo ukončení sledování Firemního účtu, doporučování Firemního účtu) jsou společnost Nowa Itaka sp. z o.o. a společnost Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland) samostatnými správci osobních údajů uživatelů. Podrobně jsou uvedeny typy údajů a rozsah jejich zpracování, jakož i zásady ochrany soukromí a práva uživatelů:
  1. v tomto dokumentu,
  2. v dokumentu „Twitter Privacy Policy", který je zveřejněn na webových stránkách Twitteru na adrese: https://twitter.com/en/privacy,
  3. v dokumentu "Twitter Controller-to-Controller Data Protection Addendum", který je zveřejněn na webových stránkách Twitteru na adrese: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.
 10. Odpovědností společnosti Twitter je informovat uživatele, kteří využívají produkty a služby Twitteru, o zpracování údajů pro účely statistik stránek a umožnit jim uplatnit jejich práva podle nařízení GDPR (informace o údajích používaných k vytváření statistik stránek byly zveřejněny na webových stránkách společnosti Twitter na adrese: https://twitter.com/en/privacy).
 11. Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Twitter můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: dpo@twitter.com.

POKUD NAVŠTÍVÍTE KANÁL SPOLEČNOSTI ITAKA NA YOUTUBE

 1. Společnost Nowa Itaka sp. z o.o. je správcem osobních údajů uživatelů využívajících produkty a služby nabízené společností Google v rámci služby YouTube, kteří navštíví webové stránky správce, které jsou dostupné na adrese: https://www.youtube.com/c/itaka (Firemní kanál). Jako Správce odpovídá za zabezpečení předávaných osobních údajů a jejich zpracování v souladu se zákonem.
 2. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří navštíví profil společnosti při používání  produktů a služeb na YouTube. Tyto údaje se zpracovávají:
  1. v souvislosti s provozem kanálu společnosti, včetně propagace vlastní značky (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) - "oprávněný zájem";
  2. za účelem zodpovězení dotazů položených prostřednictvím YouTube nebo jiných služeb nabízených společností Google (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem"; pokud poskytne užvivatel zvláštní kategorie údajů (např. informace o zdravotním stavu), prohlašujete, že souhlasíte s jejich použitím pro řádné vyřízení žádosti a provedení dotazu, včetně komunikace a odpovědi (právní základ - čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) - "souhlas".
 3. Správce má právo zpracovávat:
  1. veřejně dostupné osobní údaje (například uživatelské jméno, profilová fotografie, stav aktivity na YouTube), obsah komentářů a další informace, které uživatel veřejně sdílí při používání produktů a služeb na YouTube,
  2. osobní údaje, které uživateů poskytuje při návštěvě Kanálu Společnosti, včetně shromažďování informací uvedených ve vašem profilu a dalšího obsahu, komentáří, zpráv a komunikace (např. fotografie, kontaktní údaje, místo bydliště, informace o vašich zájmech nebo světonázoru atd.),
  3. další osobní údaje poskytnuté uživateli v obahu zpráv prostřednictvím YouTube nebo jiných služeb Google (včetně kontaktních údajů, zdravotních údajů atd.), abychom mohli odpovědět na váš dotaz nebo žádost o kontakt.
 4. Rozsah zpracování vašich osobních údajů, konkrétní účely a vaše práva a povinnosti při používání produktů a služeb YouTube přímo vyplývají z:
  1. podmínek YouTube (dokument je k dispozici na webových stránkách YouTube na adrese: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines) a
  2. "Zásady ochrany osobních údajů - soukromí a podmínky" (dokument je k dispozici na webových stránkách společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy) nebo
  3. právních ustanovení
     - a jsou dále objasněny v důsledku akcí, které uživatel provedl na sociální síti Twitter.
 5. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených výše. V závislosti na právním základu se jedná o následující případy:
  1. dokud nevznes uživatel námitku (nebo neodstraníte svůj uživatelský účet YouTube),
  2. dokud uživatel svůj souhlas neodvolá (nebo nevymaže svůj uživatelský účet na YouTube). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů po dobu platnosti souhlasu;
  3. doba potřebná ke zpracování požadavku uživatele prostřednictvím YouTube nebo jiných služeb Google.
 6. Seznam příjemců osobních údajů zpracovávaných Správcem vychází především z nabídky produktů a služeb, které uživatel YouTube využívá, ale také ze souhlasu uživatele nebo ze zákona. S výhradou všech záruk bezpečnosti údajů může Správce osobní údaje uživatelů navštěvujících Kanál Společnosti - kromě osob pověřených Správcem - zpřístupnit dalším subjektům, včetně subjektů zpracovávajících údaje jménem Správce, např. poskytovatelům technických a poradenských služeb (včetně právních kanceláří) a dodavatelům, kteří Správci poskytují služby na základě uzavřených smluv.
 7. Při používání produktů nebo služeb YouTube nebudeme osobní údaje uživatele předávat do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (jiné země než Evropská unie a Island, Norsko a Lichtenštejnsko).
 8. Správce může zpracovávat osobní údaje uživatelů produktů a služeb YouTube, kteří navštíví Kanál Společnosti, za účelem analýzy toho, jak uživatelé používají webové stránky správce a související obsah (vedení statistik) - v případě, že používání Kanálu Společnosti a souvisejícího obsahu uživateli vyvolá vytvoření události pro statistiku webových stránek, s níž je spojeno zpracování osobních údajů (právní základ - čl.6 odst.1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem".
 9. V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem vedení statistik týkajících se akcí provedených uživatelem na Kanálu Společnosti (včetně sledování nebo ukončení sledování Kanálu Společnosti, doporučení Kanálu Společnosti v příspěvku nebo komentáři, lajkování videa, zrušení lajku) jsou společnost Nowa Itaka sp. z o.o. a společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irsko) samostatnými správci osobních údajů uživatelů. Podrobně jsou uvedeny typy údajů a rozsah jejich zpracování, jakož i zásady ochrany soukromí a práva uživatelů:
  1. v tomto dokumentu,
  2. v dokumentu "Zásady ochrany osobních údajů - soukromí a podmínky", který je zveřejněn na webových stránkách společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy,
 10. Odpovědností společnosti Gogle je informovat uživatele, kteří využívají produkty a služby YouTube, o zpracování údajů pro účely statistik stránek a umožnit jim uplatnit jejich práva podle nařízení GDPR (informace o údajích používaných k vytváření statistik stránek byly zveřejněny na webových stránkách společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy).
 11. Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Google můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy: data-protection-office@google.com.

AUTOMATICKY SHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE

 1. Správce shromažďuje automaticky získané informace (tzv. protokoly událostí).
 2. Protokoly událostí zaznamenávají údaje o relacích uživatelů, kteří navštěvují webové stránky a používají služby poskytované webovými stránkami a mobilní aplikací (zejména: IP adresa, datum a čas návštěvy, informace o webovém prohlížeči a operačním systému). Tyto údaje nejsou spojeny s konkrétními osobami.
 3. Přístup k obsahu protokolů událostí mají osoby oprávněné Správcem.
 4. Chronologický záznam informací o událostech je pouze podpůrným materiálem, který slouží k administrativním účelům. Analýza protokolů událostí umožňuje zejména odhalit hrozby, zajistit odpovídající zabezpečení a provádět statistiky, aby bylo možné lépe pochopit, jak uživatelé používají webové stránky a mobilní aplikace.
 5. Údaje uvedené v odstavci 2 výše se používají k diagnostice problémů s fungováním Webových stránek a Aplikace a k analýze možných narušení bezpečnosti, ke správě Webových stránek a Aplikace a k provádění statistik (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) - "oprávněný zájem".
 6. Webové stránky používají ke svému provozu soubory cookie. Další informace naleznete v „POLITICE COOKIES".

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Správce zabezpečuje jím zpracovávané osobní údaje v souladu s obecně platnými předpisy o ochraně osobních údajů a bezpečnosti informací.
 2. Tyto zásady ochrany osobních údajů mají pouze informativní charakter a vztahují se na stránky www.itaka.pl a mobilní aplikaci. Webové stránky a mobilní aplikace mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky (včetně webových stránek partnerů a dalších externích subjektů spolupracujících se Správcem). Správce doporučuje, aby si každý uživatel při přechodu na jiné stránky přečetl zásady ochrany osobních údajů, které tam platí.
 3. Správce si vyhrazuje právo provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů v případě technologického vývoje, změn obecně platných právních předpisů, včetně předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, a v případě vývoje Webových stránek
 4. Správce bude uživatele informovat o příslušných změnách obsahu zásad ochrany osobních údajů zveřejněním oznámení na webových stránkách.
arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter