phone mobile heart Cestovní kanceláří ITAKA Flag of Belarus airplane
>Jak rezervovat?

OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Správcem osobních údajů shromažďovaných zejména prostřednictvím webových stránek www.itaka.pl (webové stránky) a mobilní aplikace (aplikace) je Nowa Itaka sp.z o.o. se sídlem v Opoli 45-072, ul. Reymonta 39, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Opoli, VIII Obchodní divize Národního soudního rejstříku pod číslem 0000002269, NIP 754-26-86--316, REGON 532179139, základní kapitál ve výši 3.315.000 PLN Kontakt s administrátorem: tel. 77 5412 202, email info@itaka.pl Správce údajů odpovídá za zabezpečení předávaných osobních údajů a jejich zpracování v souladu se zákonem.
 2. Správce jmenoval inspektora ochrany údajů (IOÚ), kterého lze kontaktovat ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů a výkonu práv uživatelů v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a další v současnosti platná (tj. po celou dobu zpracování specifikovaných údajů) právní ustanovení o ochraně osobních údajů.
 4. Pokaždé, když účel a rozsah údajů zpracovávaných Správcem vyplývá z uzavřené smlouvy, souhlasu uživatele webových stránek nebo mobilní aplikace nebo zákonných ustanovení a jsou specifikovány v důsledku činnosti uživatele.

OBSAH

 1. POKUD KUPUJETE OD NÁS ZÁJEZD NEBO JSTE ÚČASTNÍKEM SKUPINOVÉHO VÝLETU
 2. POKUD POUŽÍVÁTE SLUŽBU PŮJČENÍ AUTA
 3. POKUD SE PŘIHLAŠUJETE DO ZÁKAZNICKÉ ZÓNY
 4. POKUD POUŽÍVÁTE NABÍDKOVÝ FORMULÁŘ
 5. POKUD POUŽÍVÁTE NABÍDKOVÝ FORMULÁŘ
 6. POKUD POUŽÍVÁTE ZÁKAZNICKOU LINKU
 7. POKUD POUŽÍVÁTE APLIKACI CHATBOT ITAKA
 8. POKUD JSTE SE PŘIHLÁSILI K ODBĚRU NEWSLETTERU
 9. POKUD POUŽÍVÁTE NÁŠ BLOG
 10. POKUD NAVŠTĚVUJETE NAŠE SOCIÁLNÍ MÉDIA
 11. POKUD POUŽÍVÁTE FANPAGE ITAKY
 12. ÚDAJE SHROMAŽDOVANÉ AUTOMATICKY
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

POKUD KUPUJETE OD NÁS ZÁJEZD NEBO JSTE ÚČASTNÍKEM SKUPINOVÉHO VÝLETU

 1. Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:
  1. Uzavření smlouvy o účasti na turistickém zájezdu a její realizace (platí také pro provádění dalších turistických služeb poskytovaných podle výběru zákazníka, zejména služeb zprostředkování ziskání víz), včetně zajištění správné kvality služeb (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR) - „plnění smlouvy“.
  2. Plnění zákonných povinností správce, např. finanční vypořádání a účetní výkaznictví, včetně vystavování a uchovávání faktur (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. C GDPR) - „právní závazek“.
  3. Uplatnění nároků vyplývající ze smlouvy (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) - „legitimní zájem“. Lhůty pro uplatnění nároků vyplývajících ze smlouvy jsou podrobně uvedeny v občanském zákoníku a zákoně o turistických akcích a souvisejících turistických službách.
  4. Zlepšení kvality poskytovaných služeb, včetně průzkumů spokojenosti zákazníků (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm.fF) GDPR) - „legitimní zájem“.
  5. Zasílání marketingových informací (např. zpravodaj), pokud souhlasíte s použitím údajů pro tento účel (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR) - „souhlas“.
  6. Přímý marketing (produkty a služby Administrátora a jeho partnerů), včetně personalizace marketingového obsahu (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) - „legitimní zájem“. Správce může zpracovat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky na turistický zájezd. Tato data budou také zpracována automatizovaným způsobem, avšak přijatá rozhodnutí nebudou mít vůči klientovi právní účinky.
 2. Správce může zpracovat osobní údaje za účelem plnění smlouvy o účasti na turistickém zájezdu, zejména:
  1. jméno (jména),
  2. příjmení,
  3. datum narození,
  4. pohlaví,
  5. e-mailová adresa,
  6. telefonní číslo,
  7. adresa bydliště,
  8. vzor podpisu,
  9. a údaje z občanského průkazu nebo pasu nezbytné pro plnění smlouvy (v závislosti na zemi odeslání nebo nabídky) a ověření totožnosti zákazníka, tj. místo narození, občanství, obraz obličeje, série dokumentů a číslo, orgán vydávající doklad, datum vydání a platnost dokladu.
 3. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k uzavření smlouvy a jejímu plnění. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude nemožnost uzavření a plnění smlouvy.
 4. Správce může v rozsahu nezbytném k uzavření a provedení smlouvy o účasti na turistickém zájezdu a zajištění správné kvality služeb zpracovat také zvláštní kategorie osobních údajů (včetně zdravotních údajů, např. v případě zdravotně postižených osob, osob se sníženou pohyblivostí, osob vyžadujících zvláštní lékařská péče), pokud subjekt údajů výslovně souhlasil se zpracováním těchto údajů pro uvedený účel (právní základ - čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) - „souhlas“.
 5. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených v bodě 4. výše. V závislosti na právním základě to bude:
  1. čas potřebný k plnění smlouvy (přičemž kopie průkazu totožnosti nebo pasu získané za účelem poskytnutí služby vyřízení víza bude odebrána okamžitě po získání víza od příslušných orgánů odpovědných za jeho udělení),
  2. čas plnění zákonných povinností a čas, kdy právní předpisy vyžadují ukládání dat, např. daňové předpisy,
  3. čas, po kterém budou smluvní nároky promlčeny,
  4. čas do vznesení námitky,
  5. čas do odvolání souhlasu.
 6. Se všemi zárukami bezpečnosti udajů může správce předat osobní údaje klienta - kromě osob pověřených správcem dat - jiným subjektům, včetně:
  1. subjektů zpracovávající údaje jménem správce, např. agentům, poskytovatelům technických služeb a subjektům poskytující poradenské služby,
  2. dalších správců v rozsahu nezbytném pro provádění služeb a právních požadavků, např. provozovatelům elektronických plateb, kurýrům, dopravcům, pojišťovnám, poskytovatelům hotelových služeb, poskytovatelům dalších služeb (např. parkoviště, letištní služby), místní nebo vnitrostátní turistické komory, dodavatelé poskytující služby na Správce na základě uzavřených dohod.
 7. 7. Správce může v rozsahu nezbytném pro řádné plnění smlouvy předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany. Správce zaručuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Správce může také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla za poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 8. V souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem je zákazník oprávněn:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo smazat osobní údaje (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. Právo přenést své údaje jinému správci.
  6. právo odvolat souhlas v případě, že správce bude zpracovávat osobní údaje zákazníka na základě souhlasu, kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením,
  7. právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud je základem zpracování oprávněný zájem správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud zákazník zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení nařízení.
 9. Za účelem uplatnění výše uvedených práv se prosím obraťte na správce na následující e-mailovou adresu: daneosobowe@itaka.pl.
 10. Údaje všech osob uvedených v potvrzení rezervace/cestovním dokladu byly získány správcem přímo od osoby, která provedla rezervaci, za účelem uzavření smlouvy o účasti na turistickém zájezdu.
 11. Zákazník uzavírající se společností Nowa Itaka sp.z o.o. smlouvu o účasti na turistickém zájezdu tak činí také jménem všech osob uvedených v potvrzení rezervace/cestovním dokladu, a přebírá tak odpovědnost za informování o zásadách zpracování osobních údajů stanovených v tomto dokumentu správcem údajů.

POKUD POUŽÍVÁTE SLUŽBU PŮJČENÍ AUTA

Podrobné informace o zpracování osobních údajů shromážděných v souvislosti se službou jsou k dispozici na vyhrazené webové stránce: https://samochody.itaka.pl/pl/privacy-and-policies.

POKUD SE PŘIHLAŠUJETE DO ZÁKAZNICKÉ ZÓNY

 1. Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:
  1. Uzavření smlouvy o poskytování elektronických služeb (v souladu se zákonem ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb, Sb. č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů), včetně registrace a údržby uživatelského účtu v Zákaznické zóně na www.itaka.pl a v mobilní aplikaci (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) - „plnění smlouvy“.
  2. Uplatnění nároků vyplývající ze smlouvy (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) - „legitimní zájem“. Lhůty pro uplatnění nároků vyplývajících ze smlouvy jsou podrobně uvedeny v občanském zákoníku.
  3. Zasílání marketingových informací (např. zpravodaj), pokud souhlasíte s použitím údajů pro tento účel (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR) - „souhlas“.
  4. Přímý marketing (produkty a služby Administrátora a jeho partnerů), včetně personalizace marketingového obsahu (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) - „legitimní zájem“. Správce může zpracovat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky na turistický zájezd. Tato data budou také zpracována automatizovaným způsobem, avšak přijatá rozhodnutí nebudou mít vůči klientovi právní účinky.
 2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření smlouvy, včetně registrace a vedení uživatelského účtu v Zákaznické zóně.
 3. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených výše. V závislosti na právním základě to bude:
  1. čas nezbytný k plnění smlouvy,
  2. čas plnění zákonných povinností a čas, kdy právní předpisy vyžadují ukládání dat, např. daňové předpisy,
  3. čas, po kterém budou smluvní nároky promlčeny,
  4. čas do vznesení námitky,
  5. čas do odvolání souhlasu.
 4. Se všemi zárukami bezpečnosti udajů může správce předat osobní údaje uživatele - kromě osob pověřených správcem dat - jiným subjektům, včetně:
  1. subjektů zpracovávající údaje jménem správce poskytovatelům technických služeb a subjektům poskytující poradenské služby;
  2. dalším správcům v rozsahu nezbytném k provedení služby na základě uzavřených smluv.
 5. Správce může v rozsahu nezbytném pro řádné plnění smlouvy předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany. Správce zaručuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Správce může také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla za poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 6. V souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem je uživatel oprávněn:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo smazat osobní údaje (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. Právo přenést své údaje jinému správci.
  6. právo odvolat souhlas v případě, že správce bude zpracovávat osobní údaje uživatele na základě souhlasu, kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením,
  7. právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud je základem zpracování oprávněný zájem správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud uživatel zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení nařízení.
  9. Za účelem uplatnění výše uvedených práv se prosím obraťte na správce na následující
 7. Za účelem uplatnění výše uvedených práv se prosím obraťte na správce na následující e-mailovou adresu: daneosobowe@itaka.pl.

POKUD POUŽÍVÁTE NABÍDKOVÝ FORMULÁŘ

 1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
  1. Realizace poptávky, tj. prezentace nabídky na účast na turistickém zájezdu (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR) - „přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy“.
  2. Zasílání marketingových informací (např. zpravodaj), pokud souhlasíte s použitím údajů pro tento účel (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR) - „souhlas“.
  3. Přímý marketing (produkty a služby Administrátora a jeho partnerů), včetně personalizace marketingového obsahu (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) - „legitimní zájem“. Správce může zpracovat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky na turistický zájezd. Tato data budou také zpracována automatizovaným způsobem, avšak přijatá rozhodnutí nebudou mít vůči klientovi právní účinky.
 2. Předání údajů je dobrovolné, ale je nezbytné pro zpracování poptávky, tj. pro předložení nabídky turistického zájezdu. Důsledkem neposkytnutí požadovaných osobních údajů je nemožnost zaslat uživateli nabídku.
 3. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených výše. V závislosti na právním základě to bude:
  1. čas potřebný k dokončení žádosti, tj. příprava a předložení nabídky a získání odpovědi klienta, nejpozději však 60 měsíců od data odeslání nabídky.
  2. čas do vznesení námitky,
  3. čas do odvolání souhlasu.
 4. 4. Se všemi zárukami bezpečnosti udajů může správce předat osobní údaje uživatele - kromě osob pověřených správcem dat - jiným subjektům, včetně:
  1. subjektů zpracovávající údaje jménem správce poskytovatelům technických služeb a subjektům poskytující poradenské služby;
  2. ostatním správcům v rozsahu nezbytném k zodpovězení otázky.
 5. Správce může předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany. Správce zaručuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Správce může také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla za poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 6. V souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem má uživatel:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo smazat osobní údaje (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo předávat údaje jinému správci, pokud základem pro zpracování je vyjádřený souhlas,
  6. právo odvolat souhlas v případě, že správce bude zpracovávat osobní údaje zákazníka na základě souhlasu, kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením,
  7. právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud je základem zpracování oprávněný zájem správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud uživatel zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení nařízení.
 7. Za účelem uplatnění výše uvedených práv se prosím obraťte na správce na následující e-mailovou adresu: daneosobowe@itaka.pl.

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

 1. The Controller processes personal data for the purpose of:
  1. Poskytování odpovědí na otázky položené prostřednictvím kontaktního formuláře (nebo e-mailové adresy a telefonního čísla) dostupného na webových stránkách www.itaka.pl a v mobilní aplikaci (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) - „legitimní zájem“ “.
  2. Zasílání marketingových informací (např. zpravodaj), pokud souhlasíte s použitím údajů pro tento účel (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR) - „souhlas“.
  3. Přímý marketing (produkty a služby Administrátora a jeho partnerů), včetně personalizace marketingového obsahu (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) - „legitimní zájem“. Správce může zpracovat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky na turistický zájezd. Tato data budou také zpracována automatizovaným způsobem, avšak přijatá rozhodnutí nebudou mít vůči klientovi právní účinky.
 2. Poskytnutí údajů uvedených v kontaktním formuláři a v mobilní aplikaci je dobrovolné, ale nezbytné k zodpovězení dotazu. Důsledkem neposkytnutí požadovaných osobních údajů je nemožnost zaslat uživateli odpověď.
 3. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených výše. V závislosti na právním základě to bude:
  1. období nezbytné k dosažení výše uvedeného účelu, tj. do odpovědi na dotaz uživatele,
  2. čas do vznesení námitky,
  3. čas do odvolání souhlasu.
 4. Se všemi zárukami bezpečnosti udajů může správce předat osobní údaje uživatele - kromě osob pověřených správcem dat - jiným subjektům, včetně:
  1. subjektů zpracovávající údaje jménem správce poskytovatelům technických služeb a subjektům poskytující poradenské služby;
  2. ostatním správcům v rozsahu nezbytném k zodpovězení otázky.
 5. Správce může předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany. Správce zaručuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Správce může také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla za poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 6. V souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem je uživatel oprávněn:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo smazat osobní údaje (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo předávat údaje jinému správci, pokud základem pro zpracování je vyjádřený souhlas,
  6. právo odvolat souhlas v případě, že správce bude zpracovávat osobní údaje zákazníka na základě souhlasu, kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením,
  7. právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud je základem zpracování oprávněný zájem správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud uživatel zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení nařízení.
 7. 7. Za účelem uplatnění výše uvedených práv se prosím obraťte na správce na následující e-mailovou adresu: daneosobowe@itaka.pl.

POKUD POUŽÍVÁTE ZÁKAZNICKOU LINKU

 1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem vyřizování žádostí podaných prostřednictvím služby Zákaznická linka, jejichž čísla byla zpřístupněna na webových stránkách www.itaka.pl a v mobilní aplikaci, včetně:
  1. Odpovědi na otázky položené během telefonních rozhovorů (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR ) - „legitimní zájem“.
  2. Shromažďování a používání osobních údajů získaných prostřednictvím systému záznamu telefonních hovorů k ověření správnosti poskytovaných služeb (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) - „legitimní zájem“.
  3. Jednání, uplatňování nároků nebo obhajoba proti nárokům - po dobu trvání řízení a promlčecí doba pro případné nároky. Základem je plnění legitimního zájmu správce (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) - „legitimní zájem“.
  4. Zasílání marketingových informací (např. zpravodaj), pokud souhlasíte s použitím údajů pro tento účel (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR) - „souhlas“.
  5. Přímý marketing (produkty a služby Administrátora a jeho partnerů), včetně personalizace marketingového obsahu (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) - „legitimní zájem“. Správce může zpracovat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky na turistický zájezd. Tato data budou také zpracována automatizovaným způsobem, avšak přijatá rozhodnutí nebudou mít vůči klientovi právní účinky.
 2. Správce odpovídá za bezpečnost osobních údajů poskytovaných během telefonních rozhovorů a za jejich zpracování v souladu se zákonem.
 3. Záznamy ze systémů pro záznam telefonních rozhovorů se ukládají nejdéle tři měsíce od data pořízení záznamu. V případě, že záznam představuje důkaz v řízení vedeném na základě zákona nebo správce byl informován, že mohou představovat důkaz v řízení, prodlužuje se tato lhůta až do konečného ukončení řízení. Po uplynutí těchto období jsou záznamy obsahující osobní údaje zničeny.
 4. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených výše. V závislosti na právním základě to bude:
  1. období nezbytné k dosažení výše uvedeného účelu, tj. do odpovědi na dotaz uživatele,
  2. čas do vznesení námitky,
  3. čas do odvolání souhlasu.
 5. Se všemi zárukami bezpečnosti udajů může správce předat osobní údaje uživatele - kromě osob pověřených správcem dat - jiným subjektům, včetně:
  1. subjektů zpracovávající údaje jménem správce poskytovatelům technických služeb a subjektům poskytující poradenské služby;
  2. ostatním správcům v rozsahu nezbytném k zodpovězení otázky.
 6. Správce může předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany. Správce zaručuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Správce může také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla za poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem je uživatel oprávněn:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo smazat osobní údaje (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo předávat údaje jinému správci, pokud základem pro zpracování je vyjádřený souhlas,
  6. právo odvolat souhlas v případě, že správce bude zpracovávat osobní údaje zákazníka na základě souhlasu, kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením,
  7. právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud je základem zpracování oprávněný zájem správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud uživatel zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení nařízení.
 8. Za účelem uplatnění výše uvedených práv se prosím obraťte na správce na následující e-mailovou adresu: daneosobowe@itaka.pl.

POKUD POUŽÍVÁTE APLIKACI CHATBOT ITAKA

 1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
  1. Poskytování odpovědí na dotazy položené prostřednictvím softwaru ITAKA Chatbot dostupného v aplikaci Messenger (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. F) RODO) - „legitimní zájem“.
  2. Realizace poptávky, tj. prezentace nabídky turistického zájezdu (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR) - „přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy“.
  3. Zasílání marketingových informací (např. zpravodaj), pokud souhlasíte s použitím údajů pro tento účel (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR) - „souhlas“.
  4. Přímý marketing (produkty a služby Administrátora a jeho partnerů), včetně personalizace marketingového obsahu (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) - „legitimní zájem“. Správce může zpracovat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky na turistický zájezd. Tato data budou také zpracována automatizovaným způsobem, avšak přijatá rozhodnutí nebudou mít vůči klientovi právní účinky.
 2. Za účelem kontaktování správce, tj. používání softwaru ITAKA Chatbot, poskytuje uživatel aplikace Messenger osobní údaje, zejména svoje jméno a další údaje (v souladu s oprávněními, které uživatel nastavil v nastavení aplikace). Předání údajů je dobrovolné, ale je nutné pro navázání kontaktu a získání odpovědi na dotaz.
 3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem zodpovězení na dotaz. Předání údajů je dobrovolné, ale je nezbytné pro zpracování poptávky, tj. pro předložení nabídky turistického zájezdu. Důsledkem neposkytnutí požadovaných osobních údajů je nemožnost zaslat uživateli nabídku.
 4. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených výše. V závislosti na právním základě to bude:
  1. čas potřebný k dokončení žádosti, tj. příprava a předložení nabídky a získání odpovědi klienta, nejpozději však 60 měsíců od data odeslání nabídky
  2. čas do vznesení námitky,
  3. čas do odvolání souhlasu.
 5. Se všemi zárukami bezpečnosti udajů může správce předat osobní údaje uživatele - kromě osob pověřených správcem dat - jiným subjektům, včetně:
  1. subjektů zpracovávající údaje jménem správce poskytovatelům technických služeb a subjektům poskytující poradenské služby;
  2. dalším správcům v rozsahu nezbytném k provedení služby na základě uzavřených smluv.
 6. 6. Správce může předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany. Správce zaručuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Správce může také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla za poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem je uživatel oprávněn:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo smazat osobní údaje (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo předávat údaje jinému správci, pokud základem pro zpracování je vyjádřený souhlas,
  6. právo odvolat souhlas v případě, že správce bude zpracovávat osobní údaje zákazníka na základě souhlasu, kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením,
  7. právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud je základem zpracování oprávněný zájem správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud uživatel zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení nařízení.
 8. Za účelem uplatnění výše uvedených práv se prosím obraťte na správce na následující e-mailovou adresu: daneosobowe@itaka.pl.

POKUD JSTE SE PŘIHLÁSILI K ODBĚRU NEWSLETTERU

 1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
  1. Poskytování marketingových informací zájemcům o nabídku Správce prostřednictvím informačního newsletteru (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR) - „souhlas“.
  2. Přímý marketing (produkty a služby Administrátora a jeho partnerů), včetně personalizace marketingového obsahu (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) - „legitimní zájem“. Správce může zpracovat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky na turistický zájezd. Tato data budou také zpracována automatizovaným způsobem, avšak přijatá rozhodnutí nebudou mít vůči klientovi právní účinky.
 2. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytné k získání marketingových informací. Důsledkem neposkytnutí požadovaných osobních údajů je nemožnost zaslat uživateli newslettera..
 3. Uživatel odebírající newsletter se může kdykoli a bez udání důvodu odhlásit od jeho odebíraní, zejména kliknutím na deaktivační odkaz obsažený v každém e-mailu zaslaném uživateli nebo zasláním korespondence na adresu: info@itaka.pl.
 4. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených výše. V závislosti na právním základě to bude:
  1. čas do odvolání souhlasu,
  2. čas do vznesení námitky.
 5. Správce může předat osobní údaje uživatele - kromě osob pověřených správcem dat - jiným subjektům, včetně:
  1. subjektů zpracovávající údaje jménem správce poskytovatelům technických služeb a subjektům poskytující poradenské služby;
  2. dalším správcům v rozsahu nezbytném k provedení služeb a právních požadavků na základě uzavřených smluv.
 6. Správce může předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany. Správce zaručuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Správce může také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla za poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem je uživatel oprávněn:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo smazat osobní údaje (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo předávat údaje jinému správci, pokud základem pro zpracování je vyjádřený souhlas,
  6. právo odvolat souhlas v případě, že správce bude zpracovávat osobní údaje zákazníka na základě souhlasu, kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením,
  7. právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud je základem zpracování oprávněný zájem správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud uživatel zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení nařízení.
 8. Za účelem uplatnění výše uvedených práv se prosím obraťte na správce na následující e-mailovou adresu: daneosobowe@itaka.pl.

POKUD POUŽÍVÁTE NÁŠ BLOG

 1. Správce zpracovává osobní údaje s cílem umožnit uživateli výměnu informací, včetně přidávání komentářů na blogu správce, jakož i odpovídat na dotazy uživatelů (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) - „legitimní zájem“.
 2. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytné k používání blogu. Důsledkem neposkytnutí požadovaných osobních údajů je nemožnost registrace a výměny informací, včetně přidání komentářů na blog správce,
 3. Správce má právo zpracovávat osobní údaje, dokud uživatel nevznese námitku.
 4. Správce může předat osobní údaje uživatele - kromě osob pověřených správcem dat - jiným subjektům, včetně:
  1. subjektů zpracovávající údaje jménem správce poskytovatelům technických služeb a subjektům poskytující poradenské služby;
  2. dalším správcům v rozsahu nezbytném k provedení služeb a právních požadavků na základě uzavřených smluv.
 5. Správce může předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany. Správce zaručuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Správce může také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které Evropská komise uvedla za poskytující odpovídající úroveň ochrany.
 6. V souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem je uživatel oprávněn:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo smazat osobní údaje (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo předávat údaje jinému správci, pokud základem pro zpracování je vyjádřený souhlas,
  6. právo odvolat souhlas v případě, že správce bude zpracovávat osobní údaje zákazníka na základě souhlasu, kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením,
  7. právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud je základem zpracování oprávněný zájem správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud uživatel zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení nařízení.
 7. Za účelem uplatnění výše uvedených práv se prosím obraťte na správce na následující e-mailovou adresu: daneosobowe@itaka.pl.

POKUD NAVŠTĚVUJETE NAŠE SOCIÁLNÍ MÉDIA

 1. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů navštěvujících profily správce vedené na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter). Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v souvislosti s vedením profilu správce, včetně propagace jejich vlastní značky (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) - „legitimní zájem“.
 2. Rozsah zpracování osobních údajů, podrobné účely, jakož i práva a povinnosti uživatele webových stránek sociálních sítí vyplývají přímo z pravidel specifických webových stránek.

POKUD POUŽÍVÁTE FANPAGE ITAKY

 1. Nowa Itaka sp.z o.o. je správce osobních údajů uživatelů produktů a služeb nabízených Facebookem, kteří navštíví stránku správce, dostupný na https://www.facebook.com/itakapl (dále jen Fanpage). Správce údajů odpovídá za bezpečnost předávaných osobních údajů a jejich zpracování v souladu se zákonem.
 2. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří navštěvují Fanpage prostřednictvím produktů a služeb Facebooku. Zpracovávaný jsou následující údaje:
  1. v souvislosti s provozováním Fanpage, včetně propagace své vlastní značky (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) - „legitimní zájem“;
  2. za účelem poskytování odpovědi na otázky položené prostřednictvím Messenger nebo jiných služeb nabízených Facebookem (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) - „legitimní zájem“; v situaci, kdy byly v obsahu otázky poskytnuty konkrétní kategorie údajů (např. informace o zdravotním stavu), má se za to, že uživatel souhlasil s použitím těchto údajů správcem (právní základ - čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) - „souhlas“;
 3. Správce má právo zpracovat:
  1. veřejně přístupné osobní údaje (například uživatelské jméno, profilový obrázek, stav aktivity na Facebooku nebo v Messengeru), obsah komentářů a další informace, které uživatel veřejně zpřístupnil pomocí produktů a služeb Facebooku,`
  2. osobní údaje poskytnuté uživatelem navštěvujícím Fanpage, včetně shromažďování informací sdílených v profilu uživatele a jiného obsahu, komentářů, zpráv a jiného obsahu (např. fotografií, kontaktních údajů, místa bydliště, informací o zájmech nebo přesvědčení)
  3. další osobní údaje poskytnuté uživateli v obsahu zprávy prostřednictvím služby Messenger nebo jiných služeb Facebooku (včetně kontaktních údajů a údajů o zdravotním stavu) za účelem zodpovězení zaslaného dotazu nebo plnění žádosti o kontakt.
 4. Rozsah zpracování osobních údajů, podrobné účely, jakož i práva a povinnosti uživatele používající produkty a služby Facebooku vyplývají přímo z pravidel Facebooku (dokument je k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/legal/terms) a „Pravidel ochrany osobních údajů“ (dokument je k dispozici na https://www.facebook.com/policy) nebo právních ustanoveních a jsou vyjasněna v důsledku opatření, která uživatel podnikl na webu sociálních sítí Facebook.
 5. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených výše. V závislosti na právním základě to bude:
  1. čas do vznesení námitky (nebo odstranění uživatelského účtu Facebook),
  2. čas do odvolání souhlasu (nebo odstranění uživatelského účtu Facebooku); odnětí souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů během doby platnosti souhlasu;
  3. období nutné k vyřízení dotazu zaslaného uživatelem prostřednictvím služby Messenger nebo jiných služeb Facebooku.
 6. Katalog příjemců osobních údajů zpracovávaných Správcem vychází především z řady produktů a služeb používaných uživatelem Facebooku, ale také ze souhlasu uživatele nebo zákonných ustanovení. Se všemi zárukami bezpečnosti údajů může správce předat osobní údaje uživatele navštěvujícího Fanpage - kromě osob pověřených správcem údajů - jiným subjektům, včetně subjektů zpracovávajících údaje jménem správce, například poskytovatelům technických služeb a subjektům poskytujícím poradenské služby (včetně advokátních kanceláří) a dodavatelům poskytující služby pro správce na základě uzavřených smluv.
 7. Správce nebude předávat osobní údaje uživatele využívajícího produkty a služby Facebooku do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (do jiných zemí než zemí Evropské unie a také na Island, do Norska a Lichtenštejnska).
 8. Správce může zpracovávat osobní údaje uživatelů produktů a služeb Facebooku, kteří navštěvují Fanpage, s cílem analyzovat, jak uživatelé používají web správce a související obsah (vedení statistik) - pokud používání Fanpage a souvisejícího obsahu způsobem, který má za důsledek vytvoření události pro statistiku webových stránek, která zahrnuje zpracování osobních údajů (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) - „legitimní zájem“.
 9. V případě osobních údajů zpracovaných pro účely statistik o aktivitách provedených uživatelem na Fanpage (včetně sledování nebo zastavení sledování stránky, doporučení stránky v příspěvku nebo komentáři, označení stránky nebo příspěvku jako libí se mi, storno označení libí se mi apod.), Nowa Itaka a Facebook Ireland Limited ( 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) jsou společnými správci osobních údajů uživatelů. Podrobně jsou uvedeny druhy údajů a rozsah jejich zpracování, jakož i pravidla ochrany osobních údajů a práva uživatelů:
  1. v tomto dokumentu,
  2. v dokumentu „Pravidla pro ochranu osobních údajů“ zveřejněném na stránce Facebooku na adrese https://www.facebook.com/policy.
 10. Odpovědnost za informování uživatelů používajících produkty a služby Facebooku o zpracování údajů pro účely statistik webových stránek a za to, aby mohli vykonávat svá práva v souladu s GDPR, nese Facebook (informace o datech použitých pro tvorbu statistik webových stránek byly zveřejněny na stránce Facebooka na adrese: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights _data).
 11. S inspektorem ochrany údajů na Facebooku lze kontaktovat prostřednictvím formuláře uvedeného na stránce Facebook na adrese https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

ÚDAJE SHROMAŽDOVANÉ AUTOMATICKY

 1. Správce shromažďuje automaticky získané informace (tzv. protokoly událostí).
 2. Protokoly událostí zaznamenávají údaje o relacích uživatelů navštěvujících webové stránky a využívajících služeb poskytovaných jako součást webových stránek a mobilní aplikace (zejména: IP adresa, datum a čas návštěvy, informace o webovém prohlížeči a operačním systému). Tyto údaje nejsou spojeny s konkrétními osobami.
 3. Přístup k obsahu protokolů událostí je k dispozici osobám pověřeným správcem.
 4. Chronologický záznam informací o události je pouze pomocným materiálem používaným pro administrativní účely. Analýza protokolů událostí umožňuje zejména detekci hrozeb, zajištění odpovídající bezpečnosti a výkonu statistik pro lepší pochopení toho, jak uživatelé používají webové stránky a mobilní aplikaci.
 5. Údaje uvedené v par. 2 se používají k diagnostice problémů souvisejících s provozováním webové stránky a aplikace a k analýze možných narušení bezpečnosti, správy služeb a aplikací a provádění statistik (právní základ - čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) - „legitimní zájem“ ,
 6. Webové stránky používají ke svému fungování cookies. Více informací o tomto tématu je k dispozici v podkladu Pravidla používání cookies.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Správce chrání osobní údaje, které zpracovává, v souladu s obecně platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů a bezpečnosti informací.
 2. Tyto zásady ochrany osobních údajů slouží pouze pro informační účely a vztahují se pouze na webovou stránku www.itaka.pl a mobilní aplikaci. Webové stránky a mobilní aplikace mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky (včetně webů spolupracujících se správcem partnerů a jinými externími subjekty). Správce navrhuje, aby si každý uživatel po přechodu na jiné stránky přečetl zásady ochrany osobních údajů, které se na ně vztahují.
 3. Správce si vyhrazuje právo provést změny stávajících Zásad ochrany osobních údajů v případě vývoje technologií, změn obecně platných zákonů, včetně oblasti ochrany osobních údajů a uprav webových stránek.
 4. Správce bude uživatele informovat o příslušných změnách obsahu zásad ochrany osobních údajů zveřejněním zprávy na webových stránkách.
arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter