phone mobile heart Cestovní kanceláří ITAKA Cestovní kanceláří ITAKA Flag of Belarus airplane
>Jak rezervovat?>

Pravidla webových stránek

Pravidla webových stránek


Obsah

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ VÝHRADY
 3. TERMÍNY POUŽITÉ V PRAVIDLECH
 4. PŘEDMĚT A PODMÍNKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
 5. INFORMACE O SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH ELEKTRONICKÝMI PROSTŘEDKY
 6. PROVÁDĚNÍ REZERVACE, UZAVŘENÍ A PROVÁDĚNÍ SMLOUVY
 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 8. REKLAMACE
 9. PLATBY
 10. BEZPEČNOST
 11. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ÚČASTI NA TURISTICKÉM ZÁJEZDU
  2. ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
  3. FORMULÁŘ NABÍDKY
  4. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
  5. APLIKACE ITAKA CHATBOT
  6. NEWSLETTER
  7. BLOG
  8. SOCIÁLNÍ SÍTĚ
  9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 12. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tato pravidla stanoví podmínky pro používání webových stránek www.itaka.pl a mobilní aplikace.
 2. Správcem webových stránek www.itaka.pl (dále Webové stránky) a mobilní aplikace (dále Aplikace) je Nowa Itaka sp.z o.o.
 3. Předpisy definují práva a povinnosti Uživatelů Webových stránek, a to konkrétně osob provádějících Rezervaci, Registraci na Webových stránkách, stejně jako další aktivity na Webových stránkách.
 4. Předpisy byly sepsány na základě rozhodného práva, zejména s ohledem na:
  1. Zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sb. zákonů 2018, položka 1000),
  2. Zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sb. zákonů 2014, položka 827),
  3. Zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sb. zákonů z roku 2002, č. 144, položka 1204),
  4. Zákon ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník (Sb. 1964 č. 16, pol. 93, ve znění pozdějších předpisů),
  5. Zákon ze dne 24. listopadu 2017 o turistických událostech a souvisejících turistických službách,
  6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 5. Používáním Webových stránek tato Pravidla přijímáte a potvrzujete, že Uživatel četl jejich podmínky, chápe je a zavazuje se je dodržovat. Přijetí Pravidel se rovná souhlasu s uzavřením smlouvy se Správcem o poskytování elektronických služeb – v souladu se zákonem o poskytování elektronických služeb.

II. AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ VÝHRADY

 1. Webové stránky www.itaka.pl jsou majetkem Správce, Správce má právo na nich provádět změny, přidávat, upravovat a mazat obsah a všechny soubory, jejich název, způsob fungování a data jsou chráněny zákonem. Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání na jakékoli médium bez předchozího písemného souhlasu Správce je zakázáno, s výjimkou případů uvedených níže. Uživatelé webových stránek mají právo prohlížet zveřejněné stránky a ukládat je na pevný disk počítače ve formě dočasných souborů. Kromě toho má uživatel právo vytisknout vybrané stránky pro své soukromé použití. Právo používat celé webové stránky je omezeno na soukromé a nekomerční použití. Použití materiálů označených jako „tiskové“ je povoleno za předpokladu, že je uveden zdroj informací.
 2. Webové stránky jsou k dispozici ve stavu, ve kterém je uživatel obdrží z hostitelského serveru. Správce neposkytuje žádné záruky, pokud jde o dostupnost webových stránek, která může být kdykoli omezena nebo přerušena bez upozornění uživatele.
 3. Webové stránky nesmí být používány jinak než pro osobní a nekomerční účely. Správce zakazuje používání jakýchkoli automatizovaných systémů nebo softwaru pro získávání dat z tohoto webu pro komerční účely (tzv. „screen scraping“), jakož i poskytování nebo provozování odkazů na tyto stránky bez předchozího písemného souhlasu jeho vlastníka.
 4. Veškeré informace, data a materiály zpřístupněné na webových stránkách jsou chráněny autorským právem, ochrannými známkami, databázovými právy nebo jinými právy duševního vlastnictví.
 5. V případě jakéhokoli neoprávněného použití těchto webových stránek si Správce vyhrazuje právo podniknout veškerá nezbytná opatření, včetně právních kroků, aniž by o tom uživatele informoval. Navzdory vynaložení veškerého úsilí Správce nezaručuje, že informace a ceny obsažené na webových stránkách jsou bez závad a chyb, které však nemohou být základem pro reklamaci.
 6. Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah webových stránek vypnutím dříve dostupných stránek a zapnutím nových stránek. Správce nenese žádnou odpovědnost za události, ke kterým došlo při procházení podstránek Webových stránek. Daná nabídka je k dispozici pouze v případě, že ji lze zarezervovat na webových stránkách https://www.itaka.pl/ nebo v aplikaci v době její prezentace na této stránce.
 7. Pro zlepšení funkčnosti webu www.itaka.pl existuje pravděpodobnost umístění hypertextových odkazů na online zdroje třetích stran. V takovém případě by si měl Uživatel přečíst zákonná omezení vztahující se na tyto zdroje.
 8. Správce poskytuje Cestovateli/Uživateli informace o umístění hotelu (požadované podle čl. 40 odstavec 1 bod 1 písmeno c) poskytnutím názvu města, ve kterém se hotel nachází. Tyto informace jsou zahrnuty v popisu události na www.itaka.pl v záložce „Mapa a informace o regionu“. Kromě toho cestovní agentura poskytuje Cestujícím internetový nástroj umožňující podrobné zobrazení umístění hotelu na mapě přes Google a OpenStreetMap. Poskytnutí tohoto online nástroje nepředstavuje poskytnutí umístění hotelu Cestovní kanceláří ve smyslu čl. 40 odst. 1 bod 1 písmeno c) Zákona ze dne 24. listopadu 2017 o turistických zájezdech a souvisejících turistických službách.

III. TERMÍNY POUŽITÉ V PRAVIDLECH

 1. Správce/Cestovní kancelář – subjekt uvedený v § I. bod 2 Pravidel.
 2. Aplikace – mobilní aplikace ITAKA, prostřednictvím které můžete získat přístup na Webové stránky
 3. Kontaktní formulář – elektronická cesta umožňující kontaktovat administrátora a odeslat dotaz.
 4. Heslo – jedinečný řetězec znaků nastavený uživatelem pro přihlášení do Zákaznické zóny Webových stránek.
 5. Turistický zájezd – turistické služby ve smyslu zákona ze dne 24. listopadu 2017
 6. o turistických zájezdech a souvisejících turistických službách.
 7. Účet v Zákaznické zóně – individuální účet dostupný registrovaným a přihlášeným uživatelům v Zákaznické zóně pro uživatele.
 8. Přihlášení – e-mailová adresa Uživatele zadaná při Registraci na Webových stránkách.
 9. Hodnocení – schopnost posoudit vybranou nabídku turistických balíčků a kvalitu služeb poskytovaných Správcem.
 10. Pravidla – podmínky používání webové stránky itaka.pl a poskytování služeb Správcem.
 11. Registrace – akce prováděná Uživatelem spočívající ve vytvoření individuálního Účtu v Zákaznické zóně na Webových stránkách.
 12. Rezervace – zadání objednávky účasti na turistické akci dostupné na Webových stránkách. Rezervace se rovná přečtení a přijetí Podmínek účasti na turistickém zájezdu, Praktických informací, Standardního informačního formuláře, Produktové karty a Pojistných podmínek v průběhu zájezdu a Zásad ochrany osobních údajů.
 13. Webové stránky – webové stránky a všechny související podstránky umístěné na www.itaka.pl a také na jiných internetových adresách, na kterých Správce provozuje Webové stránky, které jsou ve vlastnictví Správce.
 14. Prodejce – Správce webových stránek, který provádí Službu pro Zákazníka.
 15. Zákaznická zóna – služba zpřístupněná v rámci webu www.itaka.pl, dostupná registrovaným a přihlášeným uživatelům, umožňující přímý přístup k informacím (včetně rezervací provedených uživatelem) a správu služeb.
 16. Smlouva – smlouva o účasti na turistickém zájezdu uzavřená mezi Uživatelem a společností Nowa Itaka sp.z o.o. prostřednictvím Webové stránky v elektronické podobě za podmínek stanovených v těchto Pravidlech.
 17. Služba – služby poskytované elektronicky ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002
 18. o poskytování elektronických služeb.
 19. Uživatel – osoba používající webové stránky – fyzická osoba, která má plnou právní způsobilost; právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, způsobilá k právním úkonům udělené zákonem, používající webové stránky. Uživatelem Webové stránky může být se souhlasem zákonného zástupce také osoba, která nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.

IV. PŘEDMĚT A PODMÍNKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 1. Prostřednictvím Webových stránek jsou uživatelům nabízen přístup ke Službám a možnost používat obsah Webových stránek v souladu s Pravidly a dalšími podmínkami zveřejněnými Správcem.
 2. Webové stránky poskytují Služby umožňující rezervaci a uzavření Smlouvy.
 3. Uskutečněním rezervace Uživatel potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami účasti na turistickém zájezdu, Praktickými informacemi, Standardní informačním formulářem, Produktovou kartou a Podmínkami pojištění a Zásadami ochrany osobních údajů. Správce neodpovídá za důsledky poskytnutí nepravdivých nebo neúplných informací.

V. INFORMACE O SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH ELEKTRONICKÝMI PROSTŘEDKY

 1. Správce zajišťuje fungování informačního systému, který je využíván takovým způsobem, aby každý Uživatel mohl kdykoli bezplatně ukončit využívání elektronických služeb.
 2. Správce zajišťuje fungování informačního systému, který je využíván takovým způsobem, aby bylo zabráněno neoprávněnému přístupu k obsahu přenosu, ze kterého sestávají elektronické služby, zejména pomocí kryptografických technik.
 3. Správce zajišťuje jednoznačnou identifikaci stránek elektronických služeb.
 4. Správce informuje, že používání elektronických služeb může být spojeno s rizikem. Za účelem eliminace nebo minimalizace takového ohrožení je Uživatel povinen podniknout příslušná opatření nezbytná k zabezpečení zařízení, na kterém používá Webové stránky Správce.
 5. Informace o funkci a účelu softwaru nebo údajů, které nepatří k obsahu elektronických služeb, vložených do teleinformačního systému používaného Uživatelem, jsou zahrnuty v Zásadách ochrany osobních údajů.
 6. Za účelem používání Webových stránek Správce by měl uživatel splňovat následující technické požadavky nezbytné pro navázání spolupráce s teleinformačním systémem Správce:
  1. Vlastnit zařízení, které mu umožní používat internet;
  2. Připojení k internetu;
  3. Mít webový prohlížeč s podporou připojení šifrovaných SSL a JavaScript, který umožňuje zobrazování webových stránek a přístup na Webové stránky Správce;
  4. Mít aktivní e-mailovou adresu.
 7. Správce si vyhrazuje právo zasahovat do technické struktury Účtu/Zákaznické zóny, aby mohl diagnostikovat jakékoli nesrovnalosti nebo problémy ve fungování služeb Webových stránek, může také provádět změny a ovlivňovat technickou část Uživatelského účtu za účelem úpravy a zajištění správného fungování Účtu nebo samotných Webových stránek.

VI. PROVÁDĚNÍ REZERVACE, UZAVŘENÍ A PROVÁDĚNÍ SMLOUVY

 1. Za účelem rezervace poskytuje Uživatel následující osobní údaje: jméno rezervující osoby, kontaktní údaje: adresa, kontaktní telefonní číslo a e-mailovou adresu, jakož i osobní údaje ostatních účastníků, pro které provádí rezervaci zájezdu.
 2. Pro rezervaci turistického zájezdu je nutné, aby si uživatel přečetl Pravidla webových stránek a přijal jejich obsah a aby se seznámil s Podmínkám účasti a Pojistnými podmínkami.
 3. Po potvrzení rezervace je s Uživatelem Webových stránek uzavřena smlouva. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě. Zaplacením ceny turistického zájezdu (části nebo plné ceny) Uživatel akceptuje podmínky Smlouvy. Nowa Itaka sp.z o.o. Uživateli potvrdí uzavření smlouvy.
 4. Po provedení Rezervace Správce poskytne Cestovní doklad, který je k dispozici v Zákaznické zóně nebo v e-mailové zprávě zaslané na uvedenou e-mailovou adresu.
 5. Podmínky a způsoby platby jsou k dispozici po provedení Rezervace v přehledu Rezervací, v Zákaznické zóně a e-mailu od Správce Webových stránek.
 6. Všechny ceny na webových stránkách jsou brutto ceny včetně DPH.
 7. Smlouva se uzavírá v souladu s Podmínkami účasti na turistických zájezdech a dalšími ustanoveními obsaženými v Pravidlech a dokumentech přiložených k rezervaci.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. K odstoupení od uzavření smlouvy dochází v souladu s Podmínkami účasti na turistických zájezdech.

VIII. REKLAMACE

 1. Reklamace lze podávat a budou posuzovány v souladu s Podmínkami účasti na turistických zájezdech.

IX. PAYMENTS

 1. Platby na Webových stránkách www.itaka.pl jsou spravovány společností Przelewy24, která poskytuje největší počet platebních metod v Polsku a je v tomto ohledu nesporným lídrem.
 2. Vysoká bezpečnost karetních transakcí je zajištěna použitím silných transakčních zabezpečení – 3D Secure (Verified by Visa VISA a MasterCard SecureCode), SSL EV (Secure Sockets Layer Extended Validation). Systém zajišťuje vysokou bezpečnost také díky řešení, ve kterém se čísla platebních karet nikdy nedostanou do internetového obchodu, a co je stejně důležité, nejsou nikde uchovávána. Zákazníkovi je zaručeno, že číslo jeho karty zná pouze jeho banka. Zabezpečení transakcí je zajištěno pomocí SSL VE.

X. BEZPEČNOST

 1. Certifikát SSL zajišťuje ochranu webových stránek a důvěrnost údajů přenášených elektronicky. Použitý algoritmus s délkou šifrovacího klíče 128 bitů je v současnosti nejbezpečnější a nejpopulárnější z běžně používaných. Proto informace přenášené prostřednictvím zabezpečené webové stránky není možné zneužít.
 2. Certifikačním orgánem je Thawte.

XI. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím webových stránek www.itaka.pl (Webové stránky) a mobilní aplikace (Aplikace) je Nowa Itaka sp.z o.o. se sídlem v Opole 45-072, ul. Reymonta 39, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Opoli, VIII Obchodní divize Národního soudního rejstříku pod číslem 0000002269, NIP 754-26-86--316, REGON 532179139, se základním kapitálem ve výši 3 315 000 PLN. Kontakt na Správce, tel. 77 5412 202, email: info@itaka.pl. Správce údajů odpovídá za zabezpečení předávaných osobních údajů a jejich zpracování v souladu se zákonem.
 2. Správce jmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů (POOÚ), kterého lze kontaktovat ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů a výkonu práv uživatelů v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dalšími v současné době platnými (tj. po celou dobu zpracování určitých údajů) právními předpisy o ochraně osobních údajů.
 4. Účel a rozsah údajů zpracovávaných Správcem vyplývá z uzavřené smlouvy, souhlasu uživatele Webových stránek nebo mobilní aplikace nebo právních předpisů a jsou specifikovány na základě činností provedených uživatelem.

XI.I. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ÚČASTI NA TURISTICKÉM ZÁJEZDU

 1. Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:
  1. Uzavření smlouvy o účasti na turistickém zájezdu a její plnění, včetně zajištění správné kvality služeb (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – „plnění smlouvy“.
  2. Plnění právních povinností správce, např. finanční vyčitování a účetní výkaznictví, včetně vystavování a uchovávání faktur (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) – „právní závazek“.
  3. Uplatnění nároků vyplývajících ze smlouvy (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – „oprávněný zájem“. Lhůty pro uplatnění nároků vyplývajících ze smlouvy jsou podrobně uvedeny v občanském zákoníku a zákoně o turistických zájezdech a souvisejících turistických službách.
  4. Zlepšení kvality poskytovaných služeb, včetně průzkumů spokojenosti zákazníků (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – „oprávněný zájem“.
  5. Zasílání marketingových informací (např. newsletter), pokud souhlasíte s použitím údajů pro tento účel (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) – „souhlas“.
  6. Přímý marketing, včetně personalizace marketingového obsahu (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – „oprávněný zájem“. Správce může zpracovat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky turistického zájezdu. Tyto údaje budou zpracovány také automatizovaným způsobem, avšak přijatá rozhodnutí nebudou mít na klienta právní účinky.
 2. Správce může zpracovat osobní údaje za účelem plnění smlouvy o účasti na turistickém zájezdu, zejména:
  1. Jméno (jména),
  2. příjmení,
  3. datum narození,
  4. pohlaví,
  5. e-mailová adresa,
  6. telefonní číslo,
  7. adresa bydliště,
  8. vzor podpisu
  9. a údaje z průkazu totožnosti nebo cestovního pasu nezbytné pro plnění smlouvy (v závislosti na zemi zájezdu nebo nabídky) a ověření totožnosti zákazníka, tj. místo narození, občanství, obraz obličeje, série a číslo dokumentu, orgán vydávající doklad, datum vydání a platnost dokladu.
 3. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k uzavření smlouvy a jejímu plnění. Odmítnutí poskytnout osobní údaje bude mít za následek nemožnost uzavřít a provést smlouvu.
 4. Správce může v rozsahu nezbytném pro uzavření a provedení smlouvy o účasti na turistickém zájezdu a zajištění správné kvality služeb zpracovávat také zvláštní kategorie osobních údajů (včetně zdravotních údajů, např. v případě osob se zdravotním postižením, osob se sníženou pohyblivostí, osob vyžadujících zvláštní lékařskou péčí), pokud subjekt údajů výslovně souhlasil se zpracováním těchto údajů pro uvedený účel (právní základ – čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) – „souhlas“.
 5. Správce zpracovává osobní údaje za účelem zasílání obchodních informací (na e-mailovou adresu) a pro účely přímého marketingu (s využitím telefonního čísla) na základě samostatně vyjádřených souhlasů, a to v souladu s ustanoveními zákona o telekomunikacích a ustanoveními zákona o poskytování elektronických služeb.
 6. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených v bodě 5 výše. V závislosti na právním základě následovně bude tato doba následující:
  1. čas nezbytný k plnění smlouvy,
  2. čas plnění zákonných povinností a čas, kdy právní předpisy vyžadují ukládání údajů, např. daňové předpisy,
  3. čas, po kterém budou smluvní nároky promlčeny,
  4. čas do vznesení námitky,
  5. čas do odvolání souhlasu.
 7. S dodržením všech záruk bezpečnosti údajů může Správce předat osobní údaje klienta – kromě osob pověřených Správcem údajů – jiným subjektům, včetně:
  1. subjektů zpracovávajících údaje jménem Správce, např. agentům, poskytovatelům technických služeb a subjektům poskytujícím poradenské služby,
  2. dalším správcům v rozsahu nezbytném pro provádění služeb a právních požadavků, např. provozovatelům elektronických plateb, kurýrům, dopravcům, pojišťovatelům, poskytovatelům hotelových služeb a dalším poskytovatelům služeb (např. parkoviště, letištní služby), místním nebo vnitrostátním turistickým komorám, dodavatelům poskytujícím pro Správce služby na základě uzavřených smluv.
 8. Správce může v rozsahu nezbytném pro řádné provádění této smlouvy a ve vašem zájmu předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují přiměřenou úroveň ochrany. Správce zajišťuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Správce může také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které dle Evropské komise poskytují odpovídající úroveň ochrany.
 9. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem má zákazník:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo odstranit osobní údaje (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo přenést osobní údaje od jednoho správce jinému správci.
  6. právo odvolat souhlas v případě, že Správce bude zpracovávat osobní údaje klienta na základě souhlasu, kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho zrušením,
  7. právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud je základem zpracování oprávněný zájem Správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud klient zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení.
 10. Za účelem realizace výše uvedených práv se obraťte na Správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.

XI.II. ZÁKAZNICKÁ ZÓNA

 1. Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:
  1. Uzavření smlouvy o poskytování elektronických služeb (v souladu se zákonem ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb, Sb. zákonů č. 144, pol. 1204, ve znění pozdějších předpisů v platném znění), včetně registrace a vedení uživatelského účtu v Zákaznické zóně na www.itaka.pl a v mobilní aplikaci (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – „plnění smlouvy“.
  2. Uplatnění nároků vyplývajících ze smlouvy (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – „oprávněný zájem“. Lhůty pro uplatnění nároků vyplývajících ze smlouvy jsou podrobně stanoveny v Občanském zákoníku.
  3. Zasílání marketingových informací (např. newsletter), pokud souhlasíte s použitím údajů pro tento účel (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) – „souhlas“.
  4. Přímý marketing, včetně personalizace marketingového obsahu (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – „oprávněný zájem“. Správce může zpracovat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky turistického zájezdu. Tyto údaje budou zpracovány také automatizovaným způsobem, avšak přijatá rozhodnutí nebudou mít na klienta právní účinky.
 2. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření smlouvy, včetně registrace a vedení uživatelského účtu v Zákaznické zóně.
 3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem zasílání obchodních informací (na e-mailovou adresu) a pro účely přímého marketingu (s využitím telefonního čísla) na základě samostatně vyjádřených souhlasů, a to v souladu s ustanoveními zákona o telekomunikacích a ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb.
 4. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených v bodě 15 výše. V závislosti na právním základě bude tato doba následující:
  1. čas nezbytný k plnění smlouvy,
  2. čas plnění zákonných povinností a čas, kdy právní předpisy vyžadují ukládání údajů, např. daňové předpisy,
  3. čas, po kterém budou smluvní nároky promlčeny,
  4. čas do vznesení námitky,
  5. čas do odvolání souhlasu.
 5. S dodržením všech záruk bezpečnosti údajů může Správce předat osobní údaje uživatele – kromě osob pověřených Správcem údajů – jiným subjektům, včetně:
  1. subjektů zpracovávajících údaje jménem Správce např. poskytovatelům technických služeb a subjektům poskytujícím poradenské služby;
  2. ostatních administrátorů v rozsahu nezbytném k provedení služby na základě uzavřených smluv.
 6. Správce může v rozsahu nezbytném pro řádné provádění této smlouvy a ve vašem zájmu předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují přiměřenou úroveň ochrany. Správce zajišťuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Správce může také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které dle Evropské komise poskytují odpovídající úroveň ochrany.
 7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem má uživatel:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo odstranit osobní údaje (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo přenést osobní údaje od jednoho správce jinému správci.
  6. právo odvolat souhlas v případě, že Správce bude zpracovávat osobní údaje uživatele na základě souhlasu, kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho zrušením,
  7. právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud je základem zpracování oprávněný zájem Správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud uživatel zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení.
 8. 8. Za účelem realizace výše uvedených práv se obraťte na Správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.

XI.III. FORMULÁŘ NABÍDKY

 1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
  1. Realizace poptávky, tj. prezentace nabídky účasti na turistickém zájezdu (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – „přijetí činnosti na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy“.
  2. Zasílání marketingových informací (např. newsletter), pokud souhlasíte s použitím údajů pro tento účel (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) – „souhlas“.
  3. Personalizace marketingového obsahu v případě souhlasu s použitím údajů pro zasílání marketingových informací (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – „oprávněný zájem“. Správce může zpracovávat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky turistického zájezdu. Tyto údaje budou zpracovány také automatizovaným způsobem, avšak přijatá rozhodnutí nebudou mít na klienta právní účinky.
 2. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytné pro zpracování dotazu, tj. pro předložení nabídky na turistický zájezd. Důsledkem neposkytnutí požadovaných osobních údajů je nemožnost zaslat uživateli nabídku.
 3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem zasílání obchodních informací (na e-mailovou adresu) a pro účely přímého marketingu (s využitím telefonního čísla) na základě samostatně vyjádřených souhlasů, a to v souladu s ustanoveními zákona o telekomunikacích a ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb.
 4. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených v bodě 23 výše. V závislosti na právním základě je tato doba následující:
  1. čas potřebný k realizaci nabídky, tj. příprava a předložení nabídky a získání odpovědi klienta, nejdéle však 60 měsíců ode dne odeslání nabídky,
  2. čas do vznesení námitky,
  3. čas do odvolání souhlasu.
 5. S dodržením všech záruk bezpečnosti údajů může Správce předat osobní údaje uživatele – kromě osob pověřených Správcem údajů – jiným subjektům, včetně:
  1. subjektů zpracovávajících údaje jménem Správce např. poskytovatelům technických služeb a subjektům poskytujícím poradenské služby;
  2. ostatních správců v rozsahu nezbytném k zodpovězení položené otázky.
 6. Správce může ve vašem zájmu předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují přiměřenou úroveň ochrany. Správce zajišťuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Správce může také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které dle Evropské komise poskytují odpovídající úroveň ochrany.
 7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem má uživatel následující práva:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo odstranit osobní údaje (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo předávat údaje jinému správci, pokud je základem pro zpracování souhlas,
  6. právo odvolat souhlas v případě, že Správce bude zpracovávat osobní údaje klienta na základě souhlasu, kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho zrušením,
  7. právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud je základem zpracování oprávněný zájem Správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud uživatel zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení.
 8. Za účelem realizace výše uvedených práv se obraťte na Správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.

XI.IV. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
  1. Poskytování odpovědí na otázky položené prostřednictvím kontaktního formuláře (nebo e-mailové adresy a telefonu) dostupného na webových stránkách www.itaka.pl a v mobilní aplikaci (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – „oprávněný zájem“.
  2. Zasílání marketingových informací (např. newsletter), pokud souhlasíte s použitím údajů pro tento účel (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) – „souhlas“.
  3. Personalizace marketingového obsahu v případě souhlasu s použitím údajů pro zasílání marketingových informací (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – „oprávněný zájem“. Správce může zpracovat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky turistického zájezdu. Tyto údaje budou zpracovány také automatizovaným způsobem, avšak přijatá rozhodnutí nebudou mít na klienta právní účinky.
 2. Poskytnutí údajů uvedených v kontaktním formuláři a v mobilní aplikaci je dobrovolné, ale nezbytné k zodpovězení otázky. Důsledkem neposkytnutí požadovaných osobních údajů je nemožnost zaslat uživateli odpověď.
 3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem zasílání obchodních informací (na e-mailovou adresu) a pro účely přímého marketingu (s využitím telefonního čísla) na základě samostatně vyjádřených souhlasů, a to v souladu s ustanoveními zákona o telekomunikacích a ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb.
 4. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených v bodě 31 výše. V závislosti na právním základě bude tato doba následující:
  1. doba nezbytná k dosažení výše uvedeného účelu, tj. do zaslání odpovědi uživateli,
  2. čas do vznesení námitky,
  3. čas do odvolání souhlasu.
 5. S dodržením všech záruk bezpečnosti údajů může Správce předat osobní údaje uživatele – kromě osob pověřených Správcem údajů – jiným subjektům, včetně:
  1. subjektů zpracovávajících údaje jménem Správce např. poskytovatelům technických služeb a subjektům poskytujícím poradenské služby;
  2. ostatních správců v rozsahu nezbytném k zodpovězení položené otázky.
 6. Správce může ve vašem zájmu předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují přiměřenou úroveň ochrany. Správce zajišťuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Správce může také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které dle Evropské komise poskytují odpovídající úroveň ochrany.
 7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem má uživatel:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo odstranit osobní údaje (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo předávat údaje jinému správci, pokud je základem pro zpracování souhlas,
  6. právo odvolat souhlas v případě, že Správce bude zpracovávat osobní údaje klienta na základě souhlasu, kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho zrušením,
  7. právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud je základem zpracování oprávněný zájem Správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud uživatel zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení.
 8. Za účelem realizace výše uvedených práv se obraťte na Správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.

XI.V. APLIKACE ITAKA CHATBOT

 1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
  1. Poskytování odpovědí na otázky položené prostřednictvím softwaru ITAKA Chatbot dostupného v aplikaci Messenger (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – „oprávněný zájem“ “.
  2. Realizace poptávky, tj. prezentace nabídky turistického zájezdu (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – „přijetí činnosti na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy“.
  3. Zasílání marketingových informací (např. newsletter), pokud souhlasíte s použitím údajů pro tento účel (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) – „souhlas“.
  4. Personalizace marketingového obsahu v případě souhlasu s použitím údajů pro zasílání marketingových informací (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – „oprávněný zájem“. Správce může zpracovat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky turistického zájezdu. Tyto údaje budou zpracovány také automatizovaným způsobem, avšak přijatá rozhodnutí nebudou mít na klienta právní účinky.
 2. Za účelem kontaktování Správce, tj. použití softwaru ITAKA Chatbot, poskytuje uživatel aplikaci Messenger osobní údaje, zejména své jméno a další údaje (v souladu s právy, které uživatel nastavil v nastavení aplikace). Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nutné pro navázání kontaktu a získání odpovědi na otázku.
 3. Správce zpracovává osobní údaje uživatele za účelem realizace dotazů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro zpracování dotazu, tj. pro předložení nabídky na turistický zájezd. Důsledkem neposkytnutí požadovaných osobních údajů je nemožnost zaslat uživateli nabídku.
 4. Správce zpracovává osobní údaje za účelem zasílání obchodních informací (na e-mailovou adresu) a pro účely přímého marketingu (s využitím telefonního čísla) na základě samostatně vyjádřených souhlasů, a to v souladu s ustanoveními zákona o telekomunikacích a ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb.
 5. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených v bodě 39 výše. V závislosti na právním základě je tato doba následující:
  1. čas potřebný k realizaci nabídky, tj. příprava a předložení nabídky a získání odpovědi klienta, nejdéle však 60 měsíců ode dne odeslání nabídky,
  2. čas do vznesení námitky,
  3. čas do odvolání souhlasu.
 6. S dodržením všech záruk bezpečnosti údajů může Správce předat osobní údaje uživatele – kromě osob pověřených Správcem údajů – jiným subjektům, včetně:
  1. subjektů zpracovávajících údaje jménem Správce např. poskytovatelům technických služeb a subjektům poskytujícím poradenské služby;
  2. ostatních administrátorů v rozsahu nezbytném k provedení služby na základě uzavřených smluv.
 7. Správce může ve vašem zájmu předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují přiměřenou úroveň ochrany. Správce zajišťuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Správce může také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které dle Evropské komise poskytují odpovídající úroveň ochrany.
 8. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem má uživatel následující práva:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo odstranit osobní údaje (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo předávat údaje jinému správci, pokud je základem pro zpracování souhlas,
  6. právo odvolat souhlas v případě, že Správce bude zpracovávat osobní údaje klienta na základě souhlasu, kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho zrušením,
  7. právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud je základem zpracování oprávněný zájem Správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud uživatel zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení.
 9. Za účelem realizace výše uvedených práv se obraťte na Správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.

XI.VI. NEWSLETTER

 1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
  1. Poskytování marketingových informací zájemcům o nabídku Správce prostřednictvím newsletteru (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) – „souhlas“.
  2. Personalizace marketingového obsahu v případě souhlasu s použitím údajů pro zasílání marketingových informací (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – „oprávněný zájem“. Správce může zpracovat osobní údaje za účelem přípravy a prezentace personalizované nabídky turistického zájezdu. Tyto údaje budou zpracovány také automatizovaným způsobem, avšak přijatá rozhodnutí nebudou mít na klienta právní účinky.
 2. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné k zasílaní marketingových informací. Důsledkem neposkytnutí požadovaných osobních údajů je nemožnost zaslat uživateli newsletteru.
 3. Uživatel, který odebírá newsletter, se může kdykoli a bez udání důvodu odhlásit od jeho odebírání, zejména kliknutím na deaktivační odkaz uvedený v každém e-mailu zaslaném uživateli nebo zasláním zprávy na následující adresu: info@itaka.pl.
 4. Správce má právo zpracovávat osobní údaje, dokud uživatel svůj souhlas nezruší.
 5. Správce má právo zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení cílů uvedených v bodě 39 výše. V závislosti na právním základě bude tato doba následující:
  1. čas do odvolání souhlasu,
  2. čas do vznesení námitky.
 6. Správce může předat osobní údaje uživatele – kromě osob pověřených Správcem údajů – jiným subjektům, včetně:
  1. subjektů zpracovávajících údaje jménem Správce např. poskytovatelům technických služeb a subjektům poskytujícím poradenské služby;
  2. ostatních administrátorů v rozsahu nezbytném k provedení právních služeb a požadavků, na základě uzavřených smluv.
 7. Správce může ve vašem zájmu předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují přiměřenou úroveň ochrany. Správce zajišťuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Správce může také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které dle Evropské komise poskytují odpovídající úroveň ochrany.
 8. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem má uživatel právo:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo odstranit osobní údaje (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo přenést osobní údaje od jednoho správce jinému správci.
  6. právo odvolat souhlas v případě, že Správce bude zpracovávat osobní údaje uživatele na základě souhlasu, kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho zrušením,
  7. právo vznést námitku proti zpracování údajů, pokud je základem zpracování oprávněný zájem Správce,
  8. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud uživatel zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení.
 9. Za účelem realizace výše uvedených práv se obraťte na Správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.

XI.VII. BLOG

 1. Správce zpracovává osobní údaje s cílem umožnit uživateli zaregistrovat se a vyměňovat si informace, včetně přidávání komentářů na blogu Administrátora a odpovídání na dotazy uživatelů (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) – „souhlas“.
 2. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné k využívání blogu. Důsledkem neposkytnutí požadovaných osobních údajů je nemožnost registrace a výměny informací, včetně přidávání komentářů na blog Správce.
 3. Uživatel může kdykoli a bez udání důvodu odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, což bude znamenat odstoupení od používání blogu.
 4. Správce má právo zpracovávat osobní údaje, dokud uživatel svůj souhlas nezruší.
 5. Správce může předat osobní údaje uživatele – kromě osob pověřených Správcem údajů – jiným subjektům, včetně:
  1. subjektů zpracovávajících údaje jménem Správce např. poskytovatelům technických služeb a subjektům poskytujícím poradenské služby;
  2. ostatních administrátorů v rozsahu nezbytném k provedení právních služeb a požadavků, na základě uzavřených smluv.
 6. Správce může ve vašem zájmu předávat údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které neposkytují přiměřenou úroveň ochrany. Správce zajišťuje, že převod je prováděn bezpečným a kontrolovaným způsobem a je zajištěn příslušnými dohodami s jejich příjemci, které splňují podmínky stanovené v kapitole V GDPR. Správce může také předávat vaše údaje do zemí mimo EHP, které dle Evropské komise poskytují odpovídající úroveň ochrany.
 7. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem uživatele má právo:
  1. právo na přístup k osobním údajům,
  2. právo na opravu osobních údajů,
  3. právo odstranit osobní údaje (právo být zapomenut),
  4. právo omezit zpracování osobních údajů,
  5. právo přenést osobní údaje od jednoho správce jinému správci.
  6. právo odvolat souhlas v případě, že Správce bude zpracovávat osobní údaje uživatele na základě souhlasu, kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho zrušením,
  7. právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud uživatel zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení Nařízení.
 8. Za účelem realizace výše uvedených práv se obraťte na Správce prostřednictvím e-mailové adresy: daneosobowe@itaka.pl.

XI.VIII. SOCIÁLNÍ SÍTĚ

 1. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů navštěvujících profily Správce vedené na sociálních sítích (např. Facebook, YouTube, Twitter, Google+). Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v souvislosti s vedením profilu Správce, včetně propagace jeho vlastní značky (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – „oprávněný zájem“.
 2. Rozsah zpracování osobních údajů, podrobné účely, jakož i práva a povinnosti uživatele sociální sítě vyplývají přímo z pravidel jednotlivých sociálních sítí.

XI.IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Správce chrání osobní údaje, které zpracovává, v souladu s obecně platnými ustanoveními o ochraně osobních údajů a bezpečnosti informací.
 2. Tyto zásady ochrany osobních údajů slouží pouze pro informační účely a vztahují se pouze na Webové stránky www.itaka.pl a mobilní aplikaci. Webové stránky a mobilní aplikace mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce navrhuje, aby si každý uživatel po přechodu na jiné stránky přečetl zásady ochrany osobních údajů platné pro tyto stránky.
 3. Správce si vyhrazuje právo provést změny stávajících Zásad ochrany osobních údajů v případě vývoje technologií, změn obecně platných zákonů, a to i v oblasti ochrany osobních údajů, a v případě rozvoje Webových stránek.

XII. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

 1. Správce shromažďuje automaticky získané informace – systémové protokoly (tzv. záznamy událostí), obsahující zejména veřejné IP adresy a MAC identifikátory uživatelů navštěvujících web www.itaka.pl a využívající služby poskytované jako součást Webových stránek.
 2. Správce používá systémové protokoly pro statistické účely. Souhrnné shrnutí ve formě statistik neobsahuje žádné identifikační vlastnosti uživatelů navštěvujících Webové stránky.
 3. Správce v souladu ustanoveními čl. 173–174 zákona o telekomunikacích ze dne 16. července 2004 informuje o používání souborů cookies, které se používají ke shromažďování informací o tom, jak uživatelé používají webovou stránku www.itaka.pl (Webová stránka).
 4. Na Webové stránce jsou využívány cookies – textové soubory uložené na koncovém zařízení uživatele a používané k využívání Webových stránek.
 5. Účelem používání cookies na webových stránkách je:
  1. vytváření analýz, sestav a statistik o způsobu, jakým uživatelé používají Webové stránky,
  2. přizpůsobení obsahu Webové stránky preferencím uživatele a optimalizace používání Webové stránky,
  3. prezentace reklam s ohledem na preference uživatelů
  4. udržování relace uživatele Webových stránek (po přihlášení), díky níž Uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webových stránek.
 6. S využitím technologie souborů cookies se shromažďují pouze anonymní statistické údaje o uživatelích. Informace získané prostřednictvím souborů cookies nejsou přiřazeny konkrétní osobě a neumožňují identifikaci.
 7. Při návštěvě Webových stránek je do koncového zařízení uživatele odeslán alespoň jeden soubor cookies, který jednoznačně identifikuje prohlížeč. Informace zaslané prohlížečem uživatele jsou automaticky zaregistrovány Webovými stránkami.
 8. Správce může sdílet data týkající se souborů cookies s externími subjekty, včetně subjektů zpracovávajících údaje jménem Správce, například poskytovatelů technických služeb a subjektů poskytujících poradenské služby.
 9. Soubory cookies mohou také zveřejňovat a používat inzerenti a partneři spolupracující se Správcem.
 10. Webové stránky mohou obsahovat tlačítka, nástroje nebo obsah směřující ke službám jiných společností, např. tlačítka pro sociální sítě (Facebook, YouTube, Instagram), mapy (Mapy Google, OpenStreetMap) či aplikace ( například AppStore, Google Play). Použití těchto aplikací může vést k zasílání informací o uživatelích určeným externím subjektům.
 11. Soubory cookies, informace, které jsou v nich ukládané, a přístup k těmto informacím nemění konfiguraci koncového zařízení nebo softwaru nainstalovaného na tomto zařízení.
 12. Uživatel může kdykoli změnit nastavení ve vašem prohlížeči nebo zakázat soubory cookies, ale to může způsobit nefunkčnost Webových stránek.
 13. Pokud uživatel nezmění výchozí nastavení webového prohlížeče v rámci souborů cookies, budou tyto soubory umístěny na koncovém zařízení a budou použity v souladu s pravidly stanovenými poskytovatelem webového prohlížeče.
 14. Informace o tom, jak spravovat soubory cookies v jednotlivých prohlížečích – včetně pokynů, jak blokovat příjem souborů cookies – najdete na webových stránkách věnovaných jednotlivým prohlížečům:
  1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 15. Uživatelé, kteří po seznámení s informacemi dostupnými na Webových stránkách nechtějí, aby soubory cookies zůstaly uloženy ve webovém prohlížeči zařízení, by je měli po ukončení návštěvy Webových stránek vymazat ze svého prohlížeče.
arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter